Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žirgsnià
Straipsnelis:
ἴχνιον ‘pėdsakas’ ← *ἴχνᾱ < *sik-snā ‘žingsniavimas’. […] pastarasis gali būti artimai palygintas su lie. žirg-snià. [lie. -sena, manau, kilo susikryžiavus -snā (aiškiai matoma pr. kalboje) su senu loc. -sen(-); tokį sujungimą palengvino produktyvaus sufikso ablautas, kurį rodo baltų kalbos ir tendencija grąžinti sonantinius kamienus (akmen-, seser-) į e- laipsnį […] [70]. Apie detalią bl. sena ir -snā analizę žr. mano straipsnį „Baltic Infinitives and Verbal Nouns“, The 4th Symposium on the Arts and Sciences of The Institute of Lithuanien Studies, Chicago, November 1981] [71]
Šaltinis:
Hamp 1982b, 70–71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas