Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žukmistras
Reikšmė:
Fischmeister
Straipsnelis:
suckis (zukis) E. 560 ‘žuvis’ [ir kt.]: lie. žukmistras, žuksparnis ‘Fischaar’ (apie -k- Špechtas KZ LIX 221), žuvi̇̀s, arm. jukn ‘t. p.’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 664
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 319
Antraštė:
žukmistras
Straipsnelis:
žr. žuvis
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 119
Antraštė:
žùkmistras
Reikšmė:
Fischmeister
Straipsnelis:
[Ginama Martinet‘o teoriją, pagal kurią ide. laringalai tapo *k prieš *s:] arm. jowkn, pr. suckis ‘fish’, lie. žùk-mistras ‘Fischmeister’ gali turėti -k- iš *-H-s- (plg. ide. *dʰg̑ʰuH-s), kaip siūlė W. Winteris (in Evidence for Laryngeals, 1965, 104).
Šaltinis:
Olsen 2010a, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas