Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zomãtas
Reikšmė:
1. mūro ar akmenų tvora, aptvaras; 2. lentų, kuolų tvora; 3. kartis, pagalys tvorai tverti
Straipsnelis:
Iš sen. raštų žinomas somatas turi būti tapatinamas su slavizmu zomãtas 1. mūro ar akmenų bažnyčios ar kapinių tvora, aptvaras (žemaičiai); 2. stačių ar gulsčių lentų, kuolų tvora; 3. kartis, pagalys tvorai tverti (retai, rytų aukštaičiai), nes tai matyti iš formos (nes 1. nėra pavyzdžių, kurie rodytų vietoj - (/su-) galint būti parašyta so-; 2. yra atvejų, kai pradžios [z] žymimas s-; 3. parašymas Somátas gali perteikti zomãtas, o ne są́matas kirčiavimą) ir reikšmės (reikšmė ‘stora lenta, derna, imbraukas’ – tai LKŽ nurodyta trečioji zomãtas reikšmė). Lie. zomãtas kilęs ne iš *замóтъ, nes ši slavų žodžio rekonstrukcija remiasi vien lie. zomãtas, o iš realaus s. br. замиотъ (заметъ ‘aptvaras, (rąstų, storų lentų) tvora’; plg. ir dab. br. trm. замёт), dar plg. br. заметати ‘užmesti, užsvaidyti; užtverti’), kuris yra baltarusių kalbos darinys, vėliau plitęs į ukrainų ir kiek rusų tarmes, plg. ukr. замéт ‘sienojai tarp dviejų būsimos sienos šulų’, замíт ‘pusiauskiliai sienojai, iš kurių kraunamos pastatų sienos’. Nedėsningas fonetinis skirtumas ne toks jau didelis: kur gretimi slavai vietoj e jau turi 'o, jis suvedamas į šaltinio m' palatalizacijos neišlaikymą skolinyje. Prie to galėjo prisidėti kalbų sandūros teritorijoje gyvenusių dvikalbių skolintojų suvokimas, kad baltarusių kalbos opozicijas (-)мёт (-мет) : (-)мéсцi (s. br. -мести) ne sykį atstoja lie. (-)mata(s) : (-)mesti. Lie. zomãtas tai tarsi tarpinis reiškinys tarp vertinio ir skolinio: išversta šaknis, o priešdėlis – paskolintas.
Šaltinis:
Urbutis 2000b, 83-90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas