Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiópti
Straipsnelis:
Lie. čiópti, la. čâpât ‘klaidžioti, klajoti, bastytis’, čapât ‘in der Badstube mit dem Quast schlagen; unordentlich, durcheinander werfen’ to paties tipo kaip sl. *čapati ‘braidyti, pliuškenti; gaudyti, čiupti’: slov. čápati čȃpam ‘griebti, čiupti’, le. dial. czapać ‘greibti’, r. dial. чáпать : чапáть ‘imti, čiupti; susikibti, užkabinėti (zaczepiać)’; moti, linkčioti’, ir jo variantas sl. *čapiti : s. le. czapić ‘griebti, veržtis’, s.-kr. čȁpiti ‘sugauti, sučiupti’, r. dial. чáпить ‘lenkti; wychlustywać’. Mažai įtikėtinas ryšys su lo. capiō ‘griebti’, go. hafjan ‘(iš)kelti, išgirti, apnešioti (podnosić)’. Plg. su *capati.
Šaltinis:
SłPr II, 109–110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas