Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šãkė
Straipsnelis:
Prasl. soxa (s.sl. соха ‘dviejų dantų šakės’, bulg. coxa ‘lazda su šakumu’, s.-kr. còxa ‘šakės pavidalo kartis’, r. соха, č. socha t.p., le. socha ‘šakumas’, a. luž. socha ‘baslys su šakumu’, ž. luž. socha t.p.) turi tikslių paralelių baltų kalbose [83]: lie. šakà, šãkė, la. saka ‘medžio išsišakojimas’. T.p. plg. s. i. śakhā ‘šakelė’, go. hōha ‘plūgas’ [84].
Šaltinis:
Мартынов 1983, 83–84
Antraštė:
šãkė
Reikšmė:
fork, pitchfork
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ē : *a kaita. Krooneno nuomone, šis abliauto tipas nėra indoeuropietiškas reiškinys, greičiau – vidinė germanų inovacija. Jei tai tiesa, šis abliautas, kaip ir *ū : u kaita, atsirado analogijos būdu *ī : *i abliauto pavyzdžiu. *ē : *a kaita, be kitų leksemų, būdinga ‘kablio, hook’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami penki pragerm. *hēhō, *hakkaz ‘hook’ kamieno variantai: 1. *hēhan-: s. vok. a. hāho m. ‘t. p.’; 2. *hēg(g)an-: s. vok. a. hāc(c)o m. ‘t. p.’, vid. vok. a. hā(c)ke, hōcke m. ‘t. p.’; vok. Haken, trm. kōkə m. ‘t. p.’, hɔɔckə, pl. hœ̄ckə m. ‘t. p.’, haacko m. ‘t. p.’; 3. *hēkᵏan-: s. saksų hácon ‘uncis’, ?vid. olandų hake, haek m. ‘t. p.’, ?olandų haak, dial. haoke ‘t. p.’; 4. *hakan-: isl. haki m. ‘pickaxe’, norv. hake m. ‘crook’, s. fryzų haka m. ‘t. p.’, s. ang. haca m. ‘t. p.’; 5. *hōkᵏa-: s. ang. hōc m. ‘hook’, vid. vok. ž. hōk m. ‘corner’, olandų hoek ‘corner’ (→ (?)*hōkjōn-: s. isl. hækja f. ‘crutch’). Žodžio etimologija nėra aiški. Manoma, kad prie minėtųjų leksemų reikėtų priskirti ir go. hoha m. ‘plow’ < *hōhan- bei s. vok. a. huohila m. ‘small plow’. Jie giminiški s. i. śā́khā- f. ‘twig’, lie. šãkė f. ‘fork, pitchfork’, ru. soxá f. ‘(wooden) plow’, s.-kr. sòha f. ‘stick with a fork’. Semantinė variacija tarp ‘twig, virbo’ ir ‘plow, plūgo’ liudija, kad išlenkti pagaliai buvo naudojami kaip plūgas.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 324–325, 327–329

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas