Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šarmuõ
Straipsnelis:
[Vertas dėmesio O. N. Trubačiovo siūlomas sl. ir bl. sugretinimas:] lie. šarmuõ, šermuõ, la. sar̂mulis ‘šermuonėlis’ autorius gretina su r. росомаха (< prasl. *sormaxa, plg. ukr. trm. соромаха [žr.: О. Н. Трубачев. Из истории табуистических названий. – ВСЯ N. 3 1958, 120–126].
Šaltinis:
Топоров 1963d, 254
Antraštė:
šarmuõ
Straipsnelis:
Lie. šarmuõ ‘laukinė katė, šermuonėlis, žebenkštis’, šarmonys ‘žebenkštis’, variantas su šaknies balsių kaita šermuõ ‘šermuonėlis, žebenkštis’ priklauso žodžio šer̃kšnas žodžių gupei ir yra giminiški su sl. *sernь, iš kurio kilę r. bžn. sl. srěnь ‘baltas’.
Šaltinis:
Crepajac 1967, 186
Antraštė:
šarmuõ
Reikšmė:
šermuonėlis
Straipsnelis:
žr. šermuo
Šaltinis:
Брейдак 1983, 47
Antraštė:
šarmuõ
Reikšmė:
šermuonėlis, горностай, Mustea erminea L.
Straipsnelis:
Lietuviškas ir latviškas žvėrelio Mustea erminea L. pavadinimai, kaip ir jų germaniški atitikmenys, išlaiko etimologinį ryšį su lie. šar̃mas ‘иней, изморозь’ (Fraenkel 1962, 965) [p. 195]. […] Lie. šarmuõ ir pan. neginčijamai susijęs ne tik su germanų kalbų grupe, bet net ir su venetų kalba (Гамкрелидзе, Иванов 1984, 523) [p. 198]. […] Prūsų kalboje senasis šermuonėlio pavadinimas neišlaikytas, bet pakeistas žodžiu gaylux, kuris yra ne deminutyvas, o priesagos -uk- vedinys iš būdvardžio reikšme ‘baltas’ (plg. s. r. bělъka greta věverica).
Šaltinis:
Непокупный 2001

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas