Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šeimýna
Straipsnelis:
J. Rozwadowski’s lytyje sl. *sębrъ įžvelgė germanų skolinį *Himbr- < *him-ro < pragermanų k̑im-ro: Κίμβροι, Cimbri s. danų Himbersyss, da. Himmerland, kurie jo manymu giminingi su go. heims ‘kaimas’, s. sl. sěmьja, lie. šeimyna ‘household; family’ [J. Rozwadowski, Festchrift Sobolevski p. 361].
Šaltinis:
Moutsos 1983, 167
Antraštė:
šeimýna (Gesinde)
Straipsnelis:
Pr. seimīns 53,₁₂ ‘šeimynykščiai, tarnai, Gesinde’ [ ir kt.]: lie. šeimýna, la. sàime, seîmnieks, s. sl. СѢМИѢ ‘Gesinde’, СѢМИНЪ ‘vergas’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 358 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 302
Antraštė:
šeima, šeimyna
Straipsnelis:
Lie. šeima, šeimyna, pr. seimīns, la. saime, r. sem’ja giminiška su go. heiwa-frauja ‘namo ponas’, go. haims ‘kaimas’, s. ang. hām ‘kaimas, namai’ ir t. t. Lie. k., kaip ir kitose ide. k., sąvoka ‘šeima, šeimyna’ kilo iš sąvokos ‘namai’, ‘kaimas’, arba vienaip ar kitaip siejasi su šia sąvoka.
Šaltinis:
Buck 1949, 134
Antraštė:
šeimyna
Reikšmė:
Gesinde
Straipsnelis:
Galbūt diftongas ai latvių kalboje atitinka lie. ie: pr. seimins ‘Gesinde’ -- lie. šeimyna ‘Gesinde’ – la. saime ‘Hausgesinde, Familie’.
Šaltinis:
Balaišis 1994, 11
Antraštė:
šeimýna
Straipsnelis:
žr. šeima
Šaltinis:
Fecht 2010, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas