Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šel̃pti
Straipsnelis:
žr. šelbtis
Šaltinis:
Seebold 1970, 254–255
Antraštė:
šel̃pti
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Pisani 1957, 302
Antraštė:
šel̃pti
Straipsnelis:
[Čia pateikiamas ne ištisinis senųjų germ.-bl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 33. Go. hilpan (germ. help-), s. isl. hjalpa, s. saksų, s. ang. helpan, s. v. a. helfan ‘padėti, pagelbėti’ - s. lie. šelbinòs, lie. šelpiù, šel̃pti (ide. *k̂elb-, k̂elp-) ‘padėti; reikalauti’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 82
Antraštė:
šel̃pti
Straipsnelis:
Šelpiù, šel̃pti – sietinas su go. hilpan, s. ang. helpan, s. v. a. helfan. Germanų formos rodo lytį *k̂el-b-, lie. k̂el-p-. [Plg. Meillet, BSL. 21, 126 t., BSL. 29 (1929) 31; Fraenkel LEW II 971 t., ZslPh, 22, 383 t. t. Meillet norėtų auslauto garsų kaitą traktuoti kaip pirmykštės atematinės *k̂elp-mi- fleksijos simptomą, o Fraenkel remiasi mediju kaip pirmykščiu garsu (von der Media als ursprünglicher Laut ausgeht) ir mano, kad tam tikrose verbalinės paradigmos formose perėjimas b > p yra lengvai paaiškinamas (prieš infinityvo galūnę -ti) ir -p- buvęs apibendrintas]. Dalykus komplikuoja pradžios kaita s. lie. gélbu, gélbėti ‘padėti’, iš kur s. pr. galbimai ‘mes padedam’. Mus domina klausimas, ar galima šiam veiksmažodžiui, kuris yra germanų-baltų izoglosa, labialiniam formantui priskirti kauzatyvinę reikšmę. Variantui gélbėti ši prielaida nėra negalima, kadangi jis pagrįstai siejamas su galė́ti [plg. E. Hermann, Litauische Studien 1926) 70 t., juo seka Fraenkel, ZslPh. 22, 384 (išn. 129), Fraenkel, Lexis 2 (1949) 166 pasitelkė dar kimrų, kornų, bretonų gallaf ‘aš galiu’]. Reikšmės raida atrodytų ‘ką nors įgalinti daryti, padaryti, kad galėtų’, bet ne ‘jemander etwas können’ [taip E. Hermann, op. cit. (pastaba 130),- Fraenkel op. cit. 384 dar nurodo s. sl. pomošti ‘βοηθεῖν’, pomoštь ‘βοήθειa’ iš mogǫ, mošti ‘galėti’, moštь ‘ἰσχύς, δύναμις’], kas būtų absurdiška. Lieka klausiams, ar šelp- yra ne analogiškas kauzatyvinis darinys [plg. Fraenkel ZslPh. 22, 338б LEW 786 t., plg. ir Specht, Ursprung der idg. Deklination 116, 260].
Šaltinis:
Solta 1974, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas