Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šerỹs
Straipsnelis:
E. Nieminienas laiko, kad suom. harja ‘šepetys, šerys’ (< prafinų *šari̯a) < bl. pl. *šarjai (~ la. saŗi ‘šeriai’), nes bl. sg. (la. saris, lie. šerỹs) turinti ‘šerio’ reikšmę: iš pradžios šepečiams buvę vartojami surišti šeriai.
Šaltinis:
Palionis 1961, 249
Antraštė:
šerỹs
Straipsnelis:
žr. šernas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 160–161
Antraštė:
šerỹs
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Slavams būdinga ch, kilusi iš prokalbės *, galinti būti alofonas iš ide. sateminio kilusio sibilanto s (< *s'), plg. *šьrstь / *sьrstь: r., ukr. šerst ‘Wolle, Tierhaar’, br. šersc' šalia s. r. sьrstь, luž. aukšt. seršć ‘Borste’, luž. žem. tarm. syršć, le. sierść ‘(Tier)Haar’, č. srst, slovk. srst' ‘t. p.’, slov. sŕst ‘Tierhaar, Borstenhaar’, su ablautu taip pat r. šoroch ‘rauhe Oberfläche’ šalia bažn. sl. vъsorъ ‘rauh’ ir slov. sŕh ‘Schauer, Gänsenhaut, Frösteln’, plg. lie. šerỹs, šiurkštùs < ide. *keȓ-st-.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 31
Antraštė:
šerỹs
Reikšmė:
Borste
Straipsnelis:
žr. šernas
Šaltinis:
Vaba 1997, 141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas