Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šìšas
Reikšmė:
siutas, pasiutimas
Straipsnelis:
Įdomu pažymėti, kad lietuvių kalbos rytinėse tarmėse vartojamas žodis šìšas ‘siutas, pasiutimas’ (plg. laksto kaip šišo pagautas), kuris yra aiškiausias skolinys iš slavų, plg. rusų tarmių шиш ‘velnias’ ir kt.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968d, 151
Antraštė:
šìšas
Reikšmė:
išdykęs vaikas, nenuorama; vaikėzas, varlys
Straipsnelis:
Berods, nė anksčiau niekas neneigė, kad šišavà ‘vaikų pulkas, vaikai’ – pačių lietuvių darinys, tačiau nebuvo sutariama dėl jo pamatinio žodžio tolesnės kilmės. Ateityje kiekvienas, kas liestų lie. (trm.) šìšas ‘išdykęs vaikas, nenuorama; vaikėzas, varlys (ir pan.)’ etimologiją, turėtų atsižvelgti ir į tai, kas šiuo klausimu pasakyta S. Karaliūno. Likusieji gretinimai iš esmės nėra nauji (pvz., lie. šìšas ‘padūkimas, siutas’, šìšti ‘šašti’, šãšas ir kt. jungiami ir E. Frenkelio žodyne), tačiau Karaliūnas padaro kiek aiškesnius tų žodžių semantinius santykius [4 išn.: Dar plg. Balt II 1966, 78, ypač 20 išn.]. Vienas kitas dalykas, tiesa, paliktas ir dabar be komentarų (pvz., papildomai prišlieto trm. šišùs ‘plaktas, mušas (apie molį)’ reikšmė).
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas