Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀ltis
Straipsnelis:
Dalis (Даль3 IV 1071) su santrumpa ‘sen.’ pateikia услѣти2 ‘padaryti ką nors naudingo, atnešti naudos’2. Galbūt, šį r. v. taip pat galima susieti su r. слеть ‘prakaituoti, vanotis, pertis’ ir rekonstruoti jo praformą *usьlěti ‘sušildyti, suminkštinti, padaryti naudingu, maloniu’ (matyt, tokia buvusi pirminė *usьlěti reikšmė), plg. semantiškai artimą vok. mildtätig ‘dosnus, labdaringas’ (vok. mild ‘minkštas’) bei giminišką r. слеть formai lie. ši̇̀ltis (šiliúos, šýliaus) ‘rūpintis, kankintis, triūsti, stengtis, išsirūpinti, prašinėti’ (sangrąž. lie. v. ši̇̀lti forma), ši̇̀ltas (Fraenkel 13 984).
Šaltinis:
Горячева 1976 (1978), 63
Antraštė:
šil̃tis
Straipsnelis:
žr. šiltas
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas