Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀ršė
Straipsnelis:
Lie. kalba turi ypatingai daug širš- darinių: ši̇̀ršas (dial.), ši̇̀rša (dial.), širšỹs, ši̇̀ršė, ši̇̀ršinas, ši̇̀ršalas (dial.), ši̇̀ršilas, širšlỹs, ši̇̀ršolas, ši̇̀ršulas, ši̇̀ršuolas, ši̇̀ršuolis (dial.), širšuõ, ši̇̀ršnonas, ši̇̀ršunas, ši̇̀ršonas. [253]. Bl. (lie. ši̇̀rš-) ir sl. (s.-kr. sr̋š-) priegaidė atitinka *k̑r̥h₂s-, atstatytiną pagal lo. crāb(ro). Kadangi -lo-formantas yra ir germ., ir sl. kalbose, o -e/on kamienas yra mažiausiai slaviškas, išimtinai baltiškomis laikytinos lie. -a, -as, -ys ir formos bei la. sirsis: šie dariniai aiškintini kaip analoginės inovacijos, padarytos pagal gyvūnų ir vabzdžių sinonimiškų pavadinimų modelį.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 252–253
Antraštė:
ši̇̀ršė
Straipsnelis:
Įdomus širšės pavadinimo perprasminimas [Apie įmanomas geografines išvadas žr. Бенвенист Э., Тохарский и индоевропейский // Тохарские языки, М., 1959, p. 106; plg.: Adams D. Q., The position of Tocharian among the other Indo-European languages // Journal of the American Oriental Society, 1984, 104 (3), p. 391]: toch. A krońśe ‘bitė’ : lo. crābrō- ‘širšė’, lie. ši̇̀ršė, r. шершень, s. v. a. hornū̆z ‘širšė’.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 54
Antraštė:
šìršė
Straipsnelis:
[Aptariami ide. priebalsių *sk̑ grupės žodžiai baltų-slavų kalbose:] Ru. bžn. sl. s(t)rъšenь, bulg. stъršel/štъršel šalia s. ru. sьršenь, s. le. sierszeń, s.-kr. sȑšljȇn (: lie. šìršė, širšuõ) nebūtinai rodo ide. *sk̑- > bl.-sl. st- prieš priešakinės eilės balsius. -t- gali būti dėl liaudies etimologijos arba kitos antrinės kilmės.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2009a, 10
Antraštė:
šìršė
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadarą rodo tam tikra šaknies ir afiksų kombinacija. *k̑r̥h₂s-r-o- ‘Hornisse’: s. ang. hyrnet, lo. crābrō, lie. šìršė, bžn. sl. s(t)rъšenь.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 186
Antraštė:
širšė
Straipsnelis:
žr. širšuo
Šaltinis:
Orr 2000b, 161
Antraštė:
širšė
Straipsnelis:
žr. širšuo
Šaltinis:
Orr 2000b, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas