Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
širšlỹs
Straipsnelis:
Be gr. -κραιρα ‘-raguotas’, yra grupė žodžių, reiškiančių ‘raguotas’, kurie atrodo suponuoja (vėlyvą) proide. *k̑r̥h₂sr-ó- ‘raguotas’. Tai lo. (crābō […], germ. *hurzla- […] ir taip pat lie. širšlỹs ‘širšė’ (< *k̑r̥h₂sro-, dėl disimiliacijos tapo *k̑r̥h₂slo-), germ. *hur(z)nut-/*hur(z)nat- su n iš *hurna ‘ragas’, lie. širšuõ, s. sl. sĭršenĭ ir kt. (Nussbaum. Head and horn…, 1986, 248–260). Šiuos visus žodžius Nusbaumas (238) mano esant padarytus iš protoide. *k̑r̥h₂ér- ‘galvos apdangalas, čiuptuvėliai’ (< ‘tai, kas yra ant galvos’), kilusio iš senojo loc. *k̑r̥h₂ér (nom. *k̑r̥h₂- ‘galva’). Vis dėlto semantiniu požiūriu daug paprasčiau manyti, kad visi šie žodžiai gr., lo., germ. ir bl.-sl. kalbose greičiau atspindi pagrindinę reikšmę ‘ragas’, nei ‘galvos apdangalas, čiuptuvėliai’… paprasčiau manyti, kad *k̑(e)r̥h₂- ‘ragas’ galėtų turėti darinių *k̑(e)r̥h₂-r̥ su tokiu pat semantiškai tuščiu *-r̥, kaip sanskrito uṣar ‘aušra’ (<*h₂-s-ér), esantis greta uṣas- ‘t. p.’. Bet kokiu atveju *k̑r̥h₂-, *k̑r̥h₂-… ‘raguotas’ buvimas daro faktiškai galimą, jei tik taip nėra iš tikro, *k̑r̥h₂-r̥-¹⁶ [¹⁶ Galima galvoti taip pat apie k̑r̥h₂és-r̥ ar net galbūt k̑r̥éh₂-r̥.] buvimą; jei *k̑r̥h₂-r- ‘ragas’ neslypi minėtuose dariniuose, jis galėjo būti lengvai sukurtas retrogradiškai (backformation).
Šaltinis:
Adams 1991, 6
Antraštė:
širšlỹs
Straipsnelis:
Jei *śr̥̄šlo- (tiksliai atitinka ol. horrel) buvo paveldėtas bl. kalbose, tada lie. širšlỹs yra permodeliuota *śr̥̄šlo- forma pagal gausius -lỹs darinius (ir deverbatyvinius ir denominatyvinius) gyvūnams pavadinti. [254] Galima teigti [dar žr. korteles ši̇̀ršalas, ši̇̀ršilas; ši̇̀rš-uolas, -ulas, -olas], kad ba. -lo- kamieną (turimą sl. ir germ.) pakeitė žodžiais su produktyvesnėmis priesagomis.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 254
Antraštė:
širšlỹs
Straipsnelis:
žr. širšuo
Šaltinis:
Eckert 1963, 884–885
Antraštė:
širšlỹs
Reikšmė:
Wespe, vapsva
Straipsnelis:
sirsilis E. 790 ‘vapsva’: lie. širšlỹs (įvairius šio žodžio variantus mini Būga, Aist. Stud., 152), s. le. sierszeń, ol. horzel ‘vapsva’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 406 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 306

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas