Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švéndras
Straipsnelis:
Lie. švéndras ir kt. žodžiai, kildinami iš ide. *k̑u̯en-dh-ro (Pokorny, 631) gal gali būti susiję su iranėnų botanikos terminais, pvz., vachanų spandr ‘Peganum harmala’ (žr. Трюнберг А. Л., Стеблин-Каменецкий И. М., Языки восточного Гиндукуша: Ваханский язык: Тексты, словари, грамматический справочник, М., 1976, p. 248, 250, 451). Plg. tai pat tadž. sipánd, jazgul. spāndā́n (Эдемнан Д. И., Язгулямско-русский словарь, М., 1971, p. 245). Beje, galima galvoti ir apei šių botan. pavadinimų ryšį su iranėnų veiksmažodžiais, reiškiančiais ‘pripildyti’ (iš *us-parn- > span-), plg. jazgul. s(ə)pant-, vachanų spwn-: spat- ir kt.
Šaltinis:
Топоров 1986 (1988), 25 išn. 27
Antraštė:
švéndras
Reikšmė:
Schilf, Rohrkolben, Duderkeulen, Typha latifolia
Straipsnelis:
(S.-)kr. svedrc ‘Centaurium major, C. umbellatum (ir pan.)’, slov. svȇdrc etimologiškai sietini su lie. švéndras ‘Schilf, Rohrkolben, Duderkeulen, Typha latifolia’, švéndrė ‘t. p.; Schilfrohr, Phragmites communis’ (žodžio néndrė sinonimas); plg. vedinius švendrýnas, švendrỹnė ‘mit Rohrkolben bzw. Schilf vollgewachsener Sumpf; mit Schilf bewachsene Stelle’ ir hidronimus Švéndra, Švendrỹs, Švenrẽlis, Švendrinė, Švendriùkas (ir Švéndris). Giminiški su visais šiais žodžiai dar yra: lo. combrētum (iš *ku̯endhro-) ‘eine aromatische Pflanze mit sehr dünnen, fadenformigen Blättern’, s. air. contrán ‘Angelica silvestris’, toliau s. isl. hvǫnn ‘Engelwürz, Angelica silvestris’, ‘Angelica archamgelica’, da. (far.) quander, norv. kvann, šv. kvann, kvanna, kvanne (< *ku̯ondhna-). Slov.-kr.-lie. žodžių praforma turėjusi būti ide. *ku̯endhro- resp. *ku̯endhrā. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad slovėnų kalboje šalia svedrc ir pan. yra paliudyta ir forma su kv-: kvedrici ‘Gentiana verna L.’.
Šaltinis:
Duridanov 1973, 53–55
Antraštė:
švéndras
Reikšmė:
reed, reed-mace
Straipsnelis:
[Aptariamos keltų ir germanų kalbų leksinės izoglosos. Unikali morfologija ir reikšmė yra:] *k̑u̯ondʰ-neh₂ ‘Angelica’ > air. cuinneóg ‘wild angelica, Angelica silvestris’ ~ germ. *hwannō > s. isl. hvǫnn ‘holy ghost, Angelica archangelica’ vs. *k̑u̯endʰ-ro- su kita reikšme: lie. švéndras ‘reed, reed-mace’, lo. combrētum ‘a kind of rush’.
Šaltinis:
Hyllested 2010, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas