Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́kas
Straipsnelis:
žr. gárbanos
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 71–72
Antraštė:
ũkas
Straipsnelis:
žr. išaukti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 182
Antraštė:
ū̃kas
Straipsnelis:
Le. wyje, wyć ‘staugti’, s. sl. wyjetъ, vyti ‘ulurare, delupo; sonare’, r. vytь, praes. 3. vojet, šaknis yra *u-. Tą pačią šaknį turi lie. ũkas ‘pelėda’, ū́kauti, ū́kauja, ū́kčioti ‘sušukti’ [146], la. ûkšêt, ûkšu arba ûkšẽju ‘šaukti, vadinti; džiaugsmingai sušukti’. Elementu -k- buvo išplečiamas onomatopėjinės šaknys. Tiek slavų, tiek baltų kalbose šaknis *u- prasideda ir diftongu: Slov. ȗk ir úkati ‘džiaugsmingai sušukti’, s.-kr. ȕka ‘clamor’, lie. iš-aukti ‘sušukti’, áukterti, áukteria ‘veblenti (kalbant apie vaiką)’, áuksėti, áuksi; la. aũka, anksčiau taip pat auks ‘stiprus vėjo gūsis’. Tą pačią šaknį su diftongu galbūt turi ir go. auhjon ‘θορυβεῖσιθαι’. [147]
Šaltinis:
Otrębski 1949, 146–147
Antraštė:
ū̃kas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas