Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́taryti
Reikšmė:
(sl.) kalbėtis, šnekučiuotis
Straipsnelis:
r. gútor ‘pokalbis’, gútóritь ‘kalbėtis, šnekučiuotis, plepėti’. Šis žodis atsirado kontaminacijos būdu. Jis patyrė veiksmažodžio *gukatь (plg. br. húkać ‘šnekučiuotis, kalbėtis’), kurio pirmasis skiemuo gu- pakeitė sl. žodžių *tor-torъ (plg. s. sl. trъtorъ ‘sonus’) ir toro-toritь morfemas *tor- ir toro- ir tokiu būdu atsirado r. gútor ‘pokalbis’, gútóritь. Iš Baltarusijos veiksmažodis gutoritь prasiskverbė į Lietuvą. Iš jo yra kilęs senųjų raštų hūtaryti ir dabartinių rytų ir pietų tarmių ū̃taryti, kuris čia išstūmė seną veiksmažodį tar̃ti, tarýti.
Šaltinis:
Otrębski 1949, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas