Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žū́ti
Straipsnelis:
Germ. geut-a-, trans., intr. ‘pilti, palaistyti, palieti’ (go. giutan ‘pilti (vyną į odinį maišą)’, s. isl. gióta ‘jauniklius atsivesti (šuniukus, kačiukus), neršti; akis vartyti’, s. ang. gēotam ‘lieti (metalą); išsilieti, srūti’, s. saks. giotan ‘palieti’, s. v. a. giozan ‘t. p.’) [228] patikimai galime sieti su šaknimi ̑heu- ‘lieti’, kuri lo. ir gr. kalbose užfiksuota su išplėstuku, t. y. ̑heud- ‘lieti’, plg. lo. fundō, fūdī ‘lieti, berti; tirpdyti; išbarstyti, nugalėti’, gr. κοχυδέω ‘stipriai tekėti, plūsti’. S. ang. gētan ‘žudyti, užmušti’ atrodytų atitinka lie. žūti ‘mirti’, žavi̇̀nti ‘žudyti’. Ar čia lie. žodžiai skirtini, ar s. ang. gētan su aukščiau minėtomis leksemomis nesisieja?
Šaltinis:
Seebold 1970, 228–229
Antraštė:
žū́ti
Straipsnelis:
žr. žuvis
Šaltinis:
Solta 1960, 317
Antraštė:
žū́ti
Straipsnelis:
Kad ilguoju balsiu ar diftongu besibaigiančios šaknys lengvai gali būti praplečiamos formantu s (tada galima pasidaryti priesagą st-) aiškinama tuo, jog pirminė priesaga -st dažnai dedama ir tuomet prie aukščiau minėtų šaknų, kai pastarosios neišplėstos -s-. Visa tai pasakytina ir apie air. gúas f. ‘Gefahr’ [greta tą pat reiškiančios² (²be to dar reiškia ‘Tod’) lyties gus = kimr. gwst ‘übel’], kurios prolyte laikytina *̑-stā (ar *̑-stā), besiremianti šaknimi *̑-, slypinčia lie. žūvù, žū́ti ‘umkommen’ bei (išplėsta d-) lie. žudaũ, žudýti ‘töten’, s. ang. gi̇́etan ‘töten’. Pokorny (IEW 448) čia įžvelgia praformą *̑-tā, nors atsižvelgiant į gúas reikšmę, reikėtų veikiau remtis pirmine intr., o ne išplėsta tr.-kauzat. šaknimi.
Šaltinis:
Meid 1965, 123
Antraštė:
žū́ti
Straipsnelis:
Het. ḫwek-/ḫuk- ‘pjauti, skersti, žudyti’ lyginamas su gr. σφάζω ‘pjaunu, žudau’ (σφαγή ‘pjovimas, žudymas’ ir t. t.). Abu kaip *s-g̑-əg- paaiškinami ide. forma *̑- ‘(nu)žudyti’, iš kurios kilę s. ang. gētan ‘(nu)žudyti’ (*̑-), lie. žū́ti, žavi̇̀nti ‘žudyti’ (galbūt kaip reikšmė ‘pralieti kraują’ semantiškai kildintinas iš *̑- ‘lieti’).
Šaltinis:
Seebold 1982/83, 48
Antraštė:
žúti
Reikšmė:
fischen
Straipsnelis:
žr. žuvis
Šaltinis:
Blažek 2009, 44
Antraštė:
žū́ti
Reikšmė:
umkommen
Straipsnelis:
žr. gūžti
Šaltinis:
Lipp 2009a, 56–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas