Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žarijà
Reikšmė:
‘glühende Kohle’
Straipsnelis:
sari (zari) E. 43 ‘Glut’ : lie. žarijà, žėrė́ti ‘strahlen’ s. sl. зорѩ ‘Glanz’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 602; taip jau Burda KSB VI 399.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 298
Antraštė:
žarijà
Straipsnelis:
žr. žėrėti
Šaltinis:
Варбот 1974, 38
Antraštė:
žarijà
Straipsnelis:
žr. žarotas
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 117
Antraštė:
žarijà
Reikšmė:
glühende Kohle
Straipsnelis:
žr. žėrėti
Šaltinis:
Lipp 2009b, 45
Antraštė:
žarija
Reikšmė:
горящие угли
Straipsnelis:
Straipsnyje bandoma motyvuoti vienos gutaralinių eilės koncepciją, pavyzdžiuose pateikiama labioveliarinių centum] kalbose ir sibilantų satem kalbose atitikmenų: *ĝher- ‘блистать’ – *gᵘher- ‘гореть, пылать’. Iš šaknies *gᵘher- greta гореть priimta kildinti s. sl. жеравъ ‘горящие угли’, o iš šaknies *ĝher- greta зреть ‘видеть, сиятц’ ir заря, lie. žarija ‘горящие угли’. Ru. жар, s. i. haras ‘жар’, s. i. gharma ‘жар’, s. air. gor ‘теплота’, ‘огонь’, s. gr. ϑερος ‘жара, урожай’ , lo. formus ‘теплый’ siejama su šaknimi *gᵘher-, о alb. zĵar ‘огонь’, pr. sari ‘жар’, la. sârts ‘костер’ siejama su šaknimi *ĝher-, čia pateiktini ir Čekmano pavyzdžiai: lie. gairuoti ‘светиться, блестеть’, gaĩsras ‘пожар, зарево от пожара, зарево перед восходом солнца ики месяца’, la. gaiss ‘воздух’ (spėjama šaknis *gᵘher-) ir lie. žerėti ‘сиять’, žaisrus ‘образующий зарево’ (šaknis *ĝher-). Pabrėžtina, kad lie. garėti ‘гореть, испаряться’, gãras ‘пар, угар’, la. garot ‘испаряться’, gars ‘пар в бане’, garaiņi ‘пар от дыхания’ etimologai sieja su šaknimi *gᵘher-, o la. gaiss ‘воздух’ – iš *ĝher- ‘сиять’. Reguliariai tarp žodžių, turinčių reikšmę ‘гореть, пылать’ atsiranda turinčių reikšmę ‘сиять, светиться, излучать свет’, pvz., lie. pliskėti 1. ‘полыхать, пыласть‘, 2. ‘блестеть, светиться’, žiburỹs – ‘огонь, свет’, lo. flammo ‘пылать, гореть, сверкать, flagro ‘гореть, сверкать’, ignis – ‘огонь’, ‘пожар’, ‘головня, факел’, ‘горящий костер’, ‘молния’, ‘небесное светило’, ‘жара, зной’, ‘блеск, сияние’. Dar žr. žerėti
Šaltinis:
Кретов 1989, 137, 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas