Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žeñgti
Straipsnelis:
Anot Pokorno (IEW 418) bei etim. vok. žod. autorių (Kluge-Götze-Mitzka s. v.⁹ [⁹ Aptariant minėtąsias lytis dažnokai minima lett. pret. gãju ‘ging’ tėra viso labo pret. prie ryt. lie. pres. at-góju, inf. -góti ir la. leksemoje slypi šaknis gō/-ā- + pries. -ja-; galbūt teisingai (dėl balsio) Trautmanas (Balto-slav. Wb. 76) tai kildina iš *gʷā, plg. s. i. a-gā-t ‘jis eina’ = gr. ἔ-βη] vok. gehen, s. v. a. gān, s. ang. gān (< gēn), s. v. a. gēn ( neaiškus) < ide. *g̑hē-, *g̑hēi-, kuri slypi s. i. jāhā́mi ‘palieku’, av. za-zā-mi ‘paleidžiu, atleidžiu’, galbūt gr. κι-χά-νω ‘pasiekiu’. Manau, kad čia gretinamų leksemų reikšmės gana skirtingos, todėl ar ne tikslingiau germ. lytį gretinti su arm. gam ‘aš einu’ (arm. ga-m yra nykstamasis *ghē- laipsnis). Laikoma, kad germ. lytis gangan (gretinama su lie. žengiù ‘ich schreite’, žr. Kluge-Götze-Mitzka s. v. Gang) nėra giminiška su gān. Toks tvirtinimas galbūt ir teisingas, bet man rodos, kad gangan palyginus su gān niekuo nesiskiria darybos požiūriu nuo standan ir stān ‘stovėti’ santykio, t. y., čia turime reikalo su reduplikuotomis šaknyje turinčiomis infiksą, formomis. Lie. žengiù (pirmojo skiemens palatalinis, antrojo veliarinis prieb.) liudija, jog gangan galėtų būti ir disimiliuota tos pat šaknies *ghē- reduplikacija.
Šaltinis:
Pisani 1966, 233
Antraštė:
žeñgti
Straipsnelis:
Germ. gang-a- ‘eiti, žengti’ [go. gaggan ‘eiti’, s. isl. ganga ‘žengti, klajoti; ruoštis, ketinti; praeiti, išnykti; varyti, ginti’, s. ang. gangan ‘žengti’, s. fryzų gunga ‘eiti, (pa)laikyti’ (ir kt. pvz.] [213–215] galime lyginti su e- laipsnio lie. veiksmažodžiu žengiù, žeñgti ‘eiti’ (< g̑henḡh-), s. i. (H) jáṅghā ‘blauzda, staibis’, jáṅgāla ‘greitas, miklių kojų’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 213–216
Antraštė:
žeñgti
Straipsnelis:
Oset. zæng/zængæ ‘blauzda’, taip pat ‘stiebas’. Kilęs iš iranėnų *zanga-; ide. šaknis g̑hengh- reikšmėmis ‘eiti, žengti’, ‘žingsnis, koja’. Plg. vaneci zung (Elfenbein), pehlevi zang ‘blauzda’, av. zanga ‘kulkšnis’, bi-zangra- ‘dvikojis’ (apie demoniškas būtybes), s. i. janghā ‘blauzda’, lie. žeñgti, žeñgsnis ‘žingsnis’, vok. Gang ‘ėjimas’. Priebalsis g žodyje zæng išsilaikė (nevirto ) dėl prieš jį esančio n, kaip ir žodyje ængoylʒ ‘pirštas’ ir kt. Žr. zængoj.Žr. Миллер ОЭ II 47, 82; III 138, Gr. 28; Hübschmann Oss. 39; ОЯФ I 18; Bielmeier 155.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 297
Antraštė:
žengta
Reikšmė:
hervorgeschoben
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. häntä ‘tail’ < žengta ‘hervorgeschoben’; rekonstrukcija gera, tačiau nėra paliudyta nė vienos baltiškos formos, patvirtinančios pačią šios metaforos idėją […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 184
Antraštė:
*žangā
Reikšmė:
Schritt
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. häät (pl. tantum) ‘wedding’ < *žangā ‘Schritt’; neįtikima dėl semantikos […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 184
Antraštė:
žengti
Straipsnelis:
Pasak recenzento, Liukkonenas darbe „Baltisches im Finnischen“ aptaria naujų fonetinių substitucijų: bl. *-ng- > ankstyvosios Pabaltijo finų prokalbės ŋ > Ø (t. y. išnykimas vėlyvojoje Pabaltijo finų prokalbėje), pvz.: suom. häät ‘kāzas’ < *šäŋä < *žangā, plg. lie. žengti ‘soļot’, dar plg. tokio paties tipo substituciją: suom. ies ‘jūgs’ < bl. *ingism plg. lie. éngti ‘apspiest, nomākt’.
Šaltinis:
Vaba 2001, 168
Antraštė:
žeñgti
Reikšmė:
schreiten
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Gamkrelidzės ir Ivanovo (Indo-European and the Indo-Europeans, Berlin, New York: de Gruyter, 1995, 83tt.), ide. prokalbėje nebuvo šaknų, turinčių du tos pačios serijos sprogstamuosius priebalsius, kas rodytų opoziciją *k : *, pvz., *g̑ʰengʰ- ‘schreiten’ > s. i. ǰaṅghā- ‘Unterschenkel, Bein’, n. Av. zaṇga- ‘Fußknöchel’, lie. žengiù, žeñgti ‘schreiten’, go. gaggan ‘gehen’. Tačiau šis principas yra neteisingas. Bet kokiu atveju, ši šaknis galėtų kilti iš senojo intarpinio prezenso *g̑ʰ-né-gʰ- / *g̑ʰ-n̥-gʰ-, kilusio iš reduplikuoto prezenso *gʰe-gʰh₁- > *g̑ʰe-gʰ(h₁)-, atsiradusio iš šaknies *gʰeh₁- ‘gehen’.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 55–59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas