Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-nìkti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmannas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] ninkō ‘atkakliai apimti’ : lie. -ninkù, -nìkti gali būti atitikmuo het. ninink- ‘pakelti’, kuris kildinamas iš *nik- ‘būti pakeltam’ (Benveniste, BSL 50, 40). Sl. atitikmuo (s. sl. vъz-niknǫti) padarytas panašiai, tačiau skiriasi vokalizmu. Iš to išeina, kad turime reikalą su paveldėta (arba baltų k. dirvoje padaryta forma, nes darybos tipas su infiksu buvo gajus) baltiška daryba, kuri yra nepriklausoma nuo slavų. Tolesnis etimologinis lyginimas šia prasme yra bereikšmis.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 252
Antraštė:
-nìkti
Straipsnelis:
[Prof. W. P. Schmid atkreipė mano dėmesį, kad vienas pats lie. -ninku dar neįrodo jokio seno nazalinio prezenso. Šalia lie. -ninku šliejasi s. sl. vъz-nik-nǫ-ti ‘atsigauti’ ir het. ninink (3. sg. praes. act. ninikzi, 3. pl. praes. act. nininkanzi ‘kelti, mobilizuoti, tykoti, prikelti, išbaidyti’, kurį Benveniste, BSL 50, 1954, 40 su lie. -ninku gretina].
Šaltinis:
Greule 1971, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas