Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-pi
Straipsnelis:
Toch. A. -pi, sujungiamoji dalelytė gausiuose vardažodiniuose dūriniuose, B pi, pabrėžiamoji dalelytė klausiamuosiuose sakiniuose su imperatyvu ir optatyvu, kuri verčiama 'gi, žinoma, be abejo' (= s. i. nu); žr. taip pat toch. B mapi, māpi (mā – neiginys) 'gi, žinoma, taip'. Jau Smith, Tocharisch (1910) 13, šia dalelytę pagrįstai gretino su gr. ἔπι, ἐπί (prieveiksmis ir priešdėlis) 'ant, apie, virš', s. i. ápi 'be to, taip pat' = av. aipi, arm. ew 'taip pat, ir' ir t. t. Toch. (-)pi greičiausiai kilo iš apofoninės ide. formos *pi- (veiksmažodinis priešdėlis), lie. -pi (postpozocija) 'link' ir t. t. Vienskiemenėje toch. (-)pi formoje balsis i, kuris daugiaskiemenėse formose nukrinta, buvo išlaikytas. Vadinasi, A dialekte sujungiamoji dalelytė iš pradžių nebuvo susijusi su prieš ją einančių vardažodžių skaičiumi; B mapi, māpi taip pat būtų antrinis dūrinys. Vis dėlto toch. A -pi, B pi negalima atsisakyti ide. šaltinio *pei- arba *poi, kaip ir av. žodyje ape 'po' bei emfatinėje dalelytėje -pe. Reikia skaitytis net su *pōi. Žr. A pe 'taip pat' [373]. Dėl pabrėžiamosios B dalelytės pi žr. skirtingas gr. καί 'taip pat, ir' funkcijas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 373–374
Antraštė:
-pi
Straipsnelis:
Toch. AB yäks- 'slopinti, spausti, slėgti' su: A conj. med. yäksātär, part. praet. yäkso; B pres. med. yäksanatär, inf. yaksatsi, past. praet. yäksau [580], priev. vedinys yeksnar, aiksnar 'visai aplink'. Šis veiksmažodis labai primena gr. πιέζω 'spausti, slėgti, slopinti', kurio dalis -εζω neturėjo patenkinamo paaiškinimo iki šiol. Toch. forma dabar duoda galimybę kildinti iš *pi-i̯eg-, *pi- susiejant su ide. *epi bei *ieg-, tiesą sakant, turintis veiksmažodinę šaknį ir reiškiančią 'spausti, slėgti, slopinti'. Dėl ide. *pi- < ide. *epi, plg. s. i. v. priešdėlį pi-, lie. -pi, postp. 'link', toch. sujungiamąją dalelytę A -pi, primygtinumo dalelytę B pi ir t. t. (Van Windekens, Orbis 21 (1972) 471 ir toliau). Gr. žodyje πιέζω < *pi-i̯eg- 'spausti' -ζ- reprezentuoja senąją grupę –γι̯-; žr. formas πιέξαι, πιεχθῆναι ir t. t.; formos πιέσαι, πιεσθῆναι, πεπίεσμαι ir t. t. yra analogiškos kilmės. Toch. yäks- reikia kildinti iš ide. *i̯eg-; B vedinys yeksnar iš ide. *i̯og- arba *iēg-; dėl B aiksnar greta yeksnar, plg. Van Windekens, Orbis 17 (1968) 433; reikia iškelti *āyäksnar su intensyviniu priešdėliu *ā-. Ide. *i̯eg- toch. buvo išplėstas -s-. Jį reikia lyginti su gr. ἀέξω greta lo. augere, gr. δέψω greta δέφω ir t. t. bei su daugeliu kitų toch. pavyzdžių (Westtoch. Gr. I (1952) 77).
Šaltinis:
Windekens 1976, 590–591

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas