Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãšaka, ašakà
Reikšmė:
žuvies kaulas; dyglys
Straipsnelis:
Prasl. *opoka turi atitikmenų beveik visose slavų kalbose: s. sl. ОПОКА ‘uola, ‘akmuo’, slov. opôka ‘klinties rūšis’, s. č. opoka ‘uola’, akmuo, č., slovk. opuka ‘klinties rūšis’, le. opoka ‘uola, akmuo’, r., ukr. опока ‘klinties rūšis, mergelis’ ir kt. [165]. Sl. *opoka susideda iš šaknies op- < ide. *ăp- ir priesagos -oka. Ši priesaga slavų leksikoje yra labai reta, tiktai *osoka (r. осока, le. osoka), kuriam atitikmenų yra baltų kalbose: lie. ãšaka, ašakà ‘žuvies kaulas’, ‘dyglys’, la. asaka ‘žuvies kaulas’ (ide. šaknis *ak̑- ‘aštrus’) ir *blizoka (s. r. близока ‘žmonos giminaitė’, iš *blizъ ‘artimas’). [167]
Šaltinis:
Варбот 1984, 165–167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas