Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãšmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
Plg. pr. asmus, la. dial. asmīte (žemės matas = measure of land).
Šaltinis:
Comrie 1992, 758
Antraštė:
ašmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
Pr. asmus ‘aštuntas’ tiesiogiai siejasi su lie. ãšmas, netiesiogiai su la. (plg. asmi̇̃te, asmi̇̃tniẽks), taip pat su sl.-s. sl. ОCМЬ, s.-kr. о̏cми̑, slov. ọ́smi, le. ósmy, č. ocmý, slovk. ôcmy, r. (b)ocьмóй ir t. t. Iš kitų ide. kalbų be s. i. aṣṭamá- ir av. aštəma- tiktai galų oxtumeto(s) ir s. air. ochtmad turi m, būdingą baltų-slavų formoms. Keltų formos su -t-, kaip ir kitose kalbose, leidžia rekonstruoti baltų-slavų šaltinį – *ok̑tmo- > aš(t)ma-. Szemerényi, Studies in Indo-European System of Numerals, Heidelberg, 1960, 110–111 rekonstruoja baltų-slavų *septmos, *ośtmos (ordin.) ir *septin, *ośtō (cardin.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 129
Antraštė:
ãšmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
Pr. asmus ‘aštuntas’ 5₁₇, 11₁₆, 27₅: lie. ãšmas, s. sl. осмь, la. asmīte ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 180
Antraštė:
ašmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. ašmas: bažn.-sl. осмь).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 344
Antraštė:
ãšmas
Straipsnelis:
[Priebalsių grupių supaprastinamo baltų kalbose pavyzdžiai:] lie. ãšmas ‘achter’ < *aštma-s (plg. pr. asmus, asman).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 425
Antraštė:
ãšmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
Baltų kalbose būta kelintinių skaitvardžių su priesaga *-mo-, pvz., s. lie. ãšmas, pr. asmus I 5₂₀; II 5₂₀; III 33₁₄, la. asm-īte ‘toks žemės matas’ ir s. sl. osmъ, s. i. aṣṭamá-, av. aštəma-, s. air. ochtmad, lo. octimus ‘aštuntas’.
Šaltinis:
Ambrazas 2007, 15
Antraštė:
ašmas
Reikšmė:
aštuntas
Straipsnelis:
Schmalstiegas knygos „Novoe v russkoj ètimologii I“ (A. E. Anikin, A. V. Dybo, A. A. Pičxadze, A. M. Sabenina, A. A. Utkin, I. A. Kornilaeva, M. S. Mušinskaja, O. M. Mladenova, T. V. Nevskaja, 2003) recenzijoje aptaria knygoje duotą skaitvardžio ru. vosemь ‘aštuoni’ etimologiją. Jam rekonstruojama praforma *osmь, turinti kelintinio skaitvardžio atitikmenį *osmъ ‘aštuntas’, plg. lie. dial. ašmas, pr. asmus, kuris, Schmalstiego nuomone, turėtu būti fonemizuojamas /asmas/. Schmalstiegas mini Martinet nuomonę dėl lo. octō ‘aštuoni’ ir octāvus alternacijos: pastaroji aiškintina jo spėjamu labializuotu laringalu: *-eAʷt- : gr. ar lo. -ōt, o eAʷ + o > āwo-.
Šaltinis:
Schmalstieg 2003, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas