Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aštuonì
Reikšmė:
acht
Straipsnelis:
S. air. ocht neutr. ‘aštuoni’ [o6]. Kilo iš *oktō, kuris išsaugotas daugelyje kalbų. Nosinis žodžio gale pasirodo sandhi atveju ir yra airių inovacija dėl secht ‘septyni’ (lo. septem) ir noí-n- ‘devyni’ (lo. novem) įtakos. Britų kalbose jam atliepia valų wyth, bret. eiz. Kitose kalbose yra: skr. aṣṭáu, gr. ὀκτώ, lo. octō, go. ahtau, lie. asztůni. Pokorny IEW 775.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, O6–7
Antraštė:
aštuonì
Reikšmė:
acht
Straipsnelis:
Gr. ὀκτώ ‘aštuoni’ […]. Senas ide. skaitvardis, plg. lo. octō, skr. aṣṭā́, av. ašta, air. ocht, lie. a-štuo-nì greta skr. aṣṭau, go. ahtau, arm. ut‘ kaip ir gr. ὀπτώ pagal skaitvardį septyni. Būtent skr. duomenys rodytų, kad forma yra dviskaita, kuri [790] davė pradžią įvairioms hipotezėms. Bibliografiją žr. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1954-. Taip pat žr. Szemerényi (Synkope, 339 tt.), kuris, kad paaiškintų palatalinį, atstato pradinį *okitō. Dėl formų su -ōu-, -ou-, plg. Szemerényi, Numerals, 173.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 790–791
Antraštė:
aštuonì
Reikšmė:
acht
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Kaip ide. ok̑tō (gr. ὀκτώ, s. i. aṣṭā́) tęsinio lauktume lie. ir la. formos *aštuo. Realios formos vis dėlto yra lie. aštuonì ir la. astuôņi, turinčios pridėtinę dalelytę -ni. Šis skirtumas aiškintinas išlyginimu pagal skaitvardžius ‘7’ ir ‘9’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239
Antraštė:
aštuonì
Straipsnelis:
Ide. *ok̑tō, lie.–la. *aštuo, kuris vėliau perdirbtas [gramatiškai] į būdvardį su kamiengaliu -n-, įterptu pagal analogiją su ‘septyni’, ‘devyni’.
Šaltinis:
Comrie 1992, 758
Antraštė:
aštuonì
Straipsnelis:
Jotvingių aktiʃ ‘aštuoni’, plg. lie. aštuonì, la. astuôn̡i, pr. asmus ‘aštuntas’. Dėl jotvingių k, vietoj lauktino s, plg. kałdi ‘šalta’, kuo ‘šuo’. aktiʃ galima būtų įtarti esant germanizmą, plg. vok. acht ‘aštuoni’. Gutturalwechsel (plg. lie. kleĩvas ir šleĩvas ir t. t.) arba nurašymo klaida - neatmestina.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 68
Antraštė:
aštuonì
Reikšmė:
acht
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Ide. *Hok̑tóH ‘acht’ (plg. s. i. aṣṭā́, n. Av. ašta, lie. aštuon-ì, s. sl. os-mь = gr. ὀκτώ, lo. octō, go. ahtau etc.) turėtų būti analizuojamas kaip *h₂ok̑-t-ó-h₁, kas yra darinys iš šaknies *h₂ek- / *h₂ek̑- ‘spitz, scharf’ (plg. lie. ašmuõ, akmuõ, s. sl. kamy etc.), tiksliau atsiradęs iš abstrakto *h₂ok-ét- / *h₂ok-t-´ ~ *h₂ok̑-t-´ ‘Spitze’ (t. y., *h₂ok̑-t-ó- ‘Spitze(n) habend’, du. *h₂ok̑-t-ó-h₁ g̑ʰes-ór-ih₁ ‘beide Hände mit vier ausgestreckten Fingern’ > ‘acht’), iš kurio yra kilę ir kitų darinių [...], pvz., bl. *akē̆t-ijā- ‘aus Spitzen bestehendes Gerät’ = ‘Egge’ > pr. aketes ‘Eggen’, lie. akė́čios ‘Egge’ (vr̥ddhi darinys arba su -- iš veiksmažodžio akė́ju, akė́ti ‘eggen’). Galbūt jotvingių aktis = le. osiem ‘acht’ tęsia kentuminį variantą baltų kalbose.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 89–92
Antraštė:
aštuoni
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie tai, kas sąlygojo ir kokiais etapais satem kalbų grupėje ide *s virto *š. Palatalinis * prieš priebalsius: *k̑t > *ćt> *ct > st (prasūnų āstë iš ide. ok̑tō(u), plg. s. i. aṣṭā, aṣṭā(u), av. ašta-, lie. aštuoni).
Šaltinis:
Эдельман 1994, 62–63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas