Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aguonà
Reikšmė:
tokia gėlė
Straipsnelis:
Lie. moguonà, aguonà yra pasiskolinta iš vok. [s. v. a., s. saksų māho, v. v. a. māhen, mān (< germ. *mēhan), s. v. a. măgo, v. v. a. mŭge (< germ. *măgan ar mēgan?) < trakų-pelasgų mǟ̆kʰ-o- [69–70]]. Pr. moke – skolinys iš sl. (žr.: Trautmann. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910, 380; Trautmann, t. p., 166; Vasmer, REW II, 89. A. Caбаляускас, О происхождении названия мака в балтийских языках, Kраткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1960, XXVIII, 70).
Šaltinis:
Гиндин 1963, 71
Antraštė:
aguonà
Reikšmė:
tokia gėlė
Straipsnelis:
lie. aguonà, la. magone – senas skolinys iš germanų kalbų. Žodžio pradžios m- lietuviškame pavadinime galėjo nukristi jau lie. kalbos dirvoje.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 459
Antraštė:
aguona
Straipsnelis:
Abejotina, ar žodis aguona skolintas iš germanų kalbų.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968f, 324
Antraštė:
aguonà
Reikšmė:
poppy
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra * : *a kaita. Jos ankstyvumas grindžiamas šia sąsaja: germ. *mōhō, *mageni ‘poppy’ ir gr. μήκων < *méh₂k-on-. Ši neabejotina etimologija rodo, kad kalbamasis abliauto tipas atsirado n kamieno daiktavardžiuose su laringaline šaknimi: pamatinio laipsnio atveju *-éh₂,₃- virto į protogerm. *, o silpnojo laipsnio atveju laringalas vokalizavosi į protogerm. *a. Prieš sutampant pragerm. *ā ir *, šaknyse, turinčiose *h₂, abliautas buvo grynai kiekybinis, t. y. *ā : *a. Taigi, * : *a kaita yra būdinga ‘aguoną, poppy’ žyminčioms leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *mōhō, *mageni ‘poppy’ kamieno variantai: 1. *mōgan-, -ōn-: s. šv. val-mōgha f. ‘t. p.’, -mōghe m. ‘t. p.’, šv. vall-mo ‘t. p.’, gutnų vall-moge f. ‘t. p.’, norv. dial. vall-mo(g) m. ‘Lily-of-the-Valley’, kvit-mo(ge) m. ‘melancholy thistle’, s. da. val-mu(gh)æ ‘poppy’, da. valmue ‘t. p.’ (= farerų valmua, isl. valmúi, norv. valmue); 2. *mahan-: s. vok. a. maho m. ‘t. p.’, vid. vok. a. mahen, mān, mōn m. ‘t. p.’, vok. Mohn, s. saksų maho ‘papaver’, ankstyvoji (dabartinė) olandų maen ‘t. p.’, olandų maan-zaad ‘poppy seed’; 3. *magan-: s. vok. a. mago m. ‘poppy’, vid. vok. a. mage(n) m. ‘t. p.’, kimbrų mago m. ‘t. p.’, svabų magᵉ m. ‘t. p.’, ang. maw-seed ‘poppy seed’, s. saksų magon-hōƀud ‘poppy head’. Be germanų ir graikų n kamieno formų, tematinė daryba rekonstruotina slavų kalboms, pvz., ru. mak, gen. máka m. ‘poppy’ < *meh₂k-o-. Slaviškas žodis buvo pasiskolintas prūsų – pr. moke. Lie. mãguonė / mãgonė ir variantas aguonà laikomi germaniškaisiais skoliniais.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 311–313

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas