Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áitvaras
Reikšmė:
baisenybė, skrajojanti dvasia, vaiduoklis, naminis, gyvatė, drakonas
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Mažiulis 1974, 215–218
Antraštė:
áitvaras
Reikšmė:
baisenybė, skrajojanti dvasia, vaiduoklis, naminis, gyvatė, drakonas
Straipsnelis:
Le. poczwara ‘bjaurus sutvėrimas, baidyklė, piktoji dvasia, baisus vaiduoklis’ bei lie. áitvaras ‘baisenybė, skrajojanti dvasia, vaiduoklis, naminis, gyvatė, drakonas’ kalba apie tai, kad religiniuose senovės iranėnų įvaizdžiuose turėta dievybė *pati-vāra- [67]. Nei le., nei lie. žodžio negalima paaiškinti šių kalbų priemonėmis (ar tokie bandymai neįtikinami), plg. [Brückner SEJP, 424; Fraenkel LEW, 4]. Mes laikome, kad lie. bei le. formos yra skoliniai iš iranėnų: lie. áitivaras < iran. *paiti-vara-.
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 67–68
Antraštė:
áitvaras
Straipsnelis:
Analizuodamas lie. áitvaras, V. Machekas siūlo išeities tašku pasirinkti aičvaras, nes tada lie. žodį be didesnio vargo galima kildinti iš le. poczwara (žr.: V. Machek, Zum Wortschatz des Litauischen, ZfslPh 1959, XXVIII, 159–164, 345–356).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
aitvaras
Reikšmė:
Alp, Spukgeist, Kobold ir kt.
Straipsnelis:
Iki šiol žinomi bandymai paaiškinti lie. aitvaras (ir Fraenkel E. Lit. etym. Wrtb.) yra perdėm abejotini. Man rodos, kad lie. aitvaras yra iš aičvaras. Vadinasi, pastarąjį galime laikyti skoliniu iš le. paczwara (literatūrinės kalbos poczwara) ‘bjaurus sutvėrimas, baidyklė, piktoji dvasia, baisus vaiduoklis, gräßlich Gestalt, Schreckbild, Mißgeburt, Gespenst’. Le. poczwara giminiškas su č. potvora ‘išsigimėlis, išgama, Mißgestalt’; abu sl. žodžiai susideda iš ā-kamieno le. tworzyć, č. tvořiti ‘daryti, kurti, bilden’ bei po- (le. kalboje – pailgintojo balsių kaitos laipsnio pa-), kuris reiškia bjaurumą, netobulybę, ydą (< ide. *upo ‘po, unter’). Ir lie., ir le. žodyje garsų pasikeitimas įvyksta todėl, kad čia kalbama apie svetimus, neskaidrius žodžius; be to, reikia turėti omenyje, kad toks pertvarkymas gali kilti dėl tabu.
Šaltinis:
Machek 1959a, 160
Antraštė:
áit(i)varas
Reikšmė:
Alp, fliegender Spuhgeist, Kobold
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Mažiulis 1974, 215–218
Antraštė:
áit(i)varas
Straipsnelis:
[149] Dėl fonetinių sunkumų nelabai norisi tikėti, kad lie. áit(i)varas ir jo variantai galėtų būti kilę iš Trubačiovo rekonstruojamo, remiantis lenkų poczwara ir lie. áitvaras, *pativāra > *paitivara, kadangi visų pirma neaišku, kaip galėtų lietuvių kalboje išnykti žodžio pradžios p (tai, tiesa, pažymi ir pats autorius, bandydamas aiškinti žodžio pakitimu dėl tabu?). Antra, lie. áit(i)varas greičiausiai yra [150] savas žodis (ne iranizmas). Bet kuriuo atveju kaip seną lietuvių kalbos darinį jį paaiškinti daug lengviau. Atrodo, kad šis žodis yra susidaręs lietuvių kalbos dirvoje. Antrasis jo komponentas tikriausiai yra lie. vãras, la. vara, vare, pr. warri(e)n ‘jėga’, r. вор ‘vagis’, провор(а), o pirmasis gali būti áitas ‘vaikštikas, padauža, nenuorama’, plg. dar prieveiksmį aitaĩs ‘niekais, vėjais’. Vargu pastarasis žodis yra áitvaro perdirbimas, kadangi áitas gali būti ir veiks. eĩti vedinys, nes eiti gali turėti reikšmę ‘siausti, dūkti, niekais baigti, žlugti’. Žodis áitas gali būti kilęs iš *éitas, plg. eičiùkas ‘velnias, aitvaras’ [9 išn.: semantinė raida ‘vaikštikas, padauža, nenuorama’ → ‘velnias, aitvaras’ negalėtų kelti didesnių abejonių. Velniui pavadinti lie. kalboje yra sukurta naujų žodžių, plg. kad ir kipšas (: kibti) ...], éičvaras. Dėl metatonijos eĩti : áitas, plg. gùltas ‘patalas’ (: gul̃ti), džiaũtas (: džiáuti) ir kt. Dėl to, kad žodžiai áitas ir áitvaras turi plačiai paplitusius variantus su pradžios a plg. áiškus, bet éišku. Dėl sudurtinio balsio -i- plg. šonìkaulis, rąstìgalis.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968d, 149–150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas