Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldóti
Straipsnelis:
Kai kuriuos l ir v dubletus lietuvių tarmėse galima paaiškinti rusų l, tariamu kaip ł ir lietuvių interpretuotu kaip : aldóti : audóti ‘dainuoti’.
Šaltinis:
Otrębski 1970c, 213
Antraštė:
áldoti
Reikšmė:
schreien, lärmen
Straipsnelis:
[Aptariami baltų kalbų moterų asmenvardžiai.] Iš lie. áldoti ʻschreien, lärmenʼ, turinčio paralelinį darinį aldė́ti ʻlärmenʼ, kuris yra skolinys iš slavų, plg. brus. holdětь ʻlaut rufenʼ (rus. galdétь ʻlärmenʼ), holda ʻRuf, Geschreiʼ (rus. galdá) padaryta lie. avd. Aldonà su priesaga -ona-.
Šaltinis:
Stüber, Zehnder, Remmer 2009, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas