Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
al̃ksnis (el̃ksnis)
Reikšmė:
Alnus glutinosa
Straipsnelis:
Pr. abskande E 602 ‘alksnis’. Žodžio, kuris ide. kalbose reiškia ‘alksnis’, šaknis baigiasi priebalsiu l (lo. alnus, s. v. a. elira, s. sl. ѤЛЬХА ir kt. – žr. Walde VglW I, 151), todėl pr. leksema taisoma į alskande. Vis dėlto ab- greičiau kilęs iš ali- (šiam alisk- atliepia lie. dial. alìksnis < *alisknis) nei iš al-. Nusistebėjimą kelia pr. aliskande priesaga [168]. Priesagą -and- matome lie. balánda ir la. (kuršių?) tilandi, bet šie žodžiai – ne medžių pavadinimai ir -and- čia jungiasi tiesiog prie šaknies. Rodos, teisingai pr. forma turėtų būti rašoma aliskan.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 168–169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas