Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
al̃pti
Reikšmė:
silpti, netekti sąmonės
Straipsnelis:
Het. alpa- ‘debesis’, nom. sg. alpas, acc. sg. alpan (ir kt. pvz.) [37] įprasta nuo C. L. Mudge (Mudge, Language 1931, VII, 252) siūlymo sieti su lo. albus ‘baltas’ (ide. *albho-; Pokorny IEW 30–31). Kadangi *albh- gali eiti daiktavardžiu (pvz., gr. ἀλφός ‘whitish irruption, raupai’), tai reikšmė ‘debesis’ bus vienintelė, ir hetitams įprastas dalykas debesis sieti su lietumi bei griaustiniu neliudija ‘baltumo’. W. Couvreris (Couvrer W., De hettische Ḫ, Louvain, 1937) teikia go. luftus ‘oras’ (ide. *lew-p-; Pokorny IEW 690–691) ir gr. λαπαδνός ‘trapus, silpnas, menkas’ (plg. ide. *lep- ir *leb-; Pokorny IEW 678, 655–657). Galimas ir ide. *A₂él-p- : *A₂l-ép- (skr. álpa- ‘mažas’; lie. alpùs ‘silpnas’, al̃pti ‘silpti, netekti sąmonės’ : lie. lepùs ‘mėgstantis patogumus, skanų valgį, vengiantis sunkesnio darbo, išlepęs, minkštas, švelnus’, lė̃pti ‘glebti, vysti’; lo. lepidus ‘gražus, silpnas, švelnumus mėgstąs žmogus’; gr. λαπαρός ‘trapus, silpnas’) plg. Pokorny IEW 33 ir het. alpant-). Reikšmės ‘oras’ semantinis ryšys būtų su ‘trapus, netvirtas, plonas’; su pastarąja susijusi reikšmė ‘debesis’, plg. Jonijos-Atikos ᾱ̓ήρ ‘oras’, Hom. ‘rūkas, migla’, ἠερόεις ‘tamsus, niūrus, apniukęs’.
Šaltinis:
Puhvel HED I, 37–38
Antraštė:
al̃pti
Reikšmė:
silpti, netekti sąmonės
Straipsnelis:
Het. alpant- ‘nualpęs, netekęs sąmonės; silpnas, švelnus’, nom.-acc. sg. neutr. alpān ‘švelnus, minkštas’ [38]. Götze (Madd., 112) laiko klaidingu het. alwanza- ‘apkerėtas, užburtas’ užrašymu (quod vide). Iš pavyzdžių (žr. Puhvel 1984, 38), tarp kurių vartojamas het. alpant-, sprendžiame, kad čia veikiau turime reikalo su medicinos dalykais, o ne su burtais, kerėjimais ir pan. Plg. lie. al̃pti ‘silpti, netekti sąmonės’, álpėti ‘nualpus gulėti’, alpìmas ‘sąmonės netekimas’, alpùs ‘silpnas’, kurie liudija apie produktyvią šaknį. Pastarosios liekanos iš dalies yra het. alpant-.
Šaltinis:
Puhvel HED I, 38–39
Antraštė:
al̃pti
Straipsnelis:
Pr. *alp- atstatoma pagal vietovardį Alpus. Nurodoma, kad ryšys su lie. al̃pti, la. alpa, el̃pe nėra aiškus.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 77
Antraštė:
al̃pti
Straipsnelis:
Lie. al̃pti, -stù ‘ohnmächtig werden’ (: la. el̃pa, el̃pe ‘Atem, Luftschöpfen, Luftzug’, elpêt ‘atmen’) vokalizmas gali būti paimtas iš álkti ‘hungern’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas