Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
añ-dai, an-daĩ
Reikšmė:
neseniai
Straipsnelis:
Lie. kalboje, be tada, kada, šiada ir kt., atitinkamas darinys yra ir su parodomuoju reikšmės kamienu *on : añ-dai, an-daĩ, an-dái, an-dái-nai, añ-dai-s, an-dã-je-ka ‘neseniai’ (laiko kryptis į neseniai praėjusį), plg. r. оногдá, оногды, le. onegdy, onegdaj, č. onda, one(h)dá (žr. Būga RR III, 453. Dėmuo -dai- atitinka formų kadai, ka-dai-se atitinkamą dėmenį, plg. dar an-tai, taip pat an-d ‘ant’ šalia an-t. Kaip šalia tada, tadai yra tagatės, tasgatės, taip ir šalia andai yra añ-ga-tė-s, añs-ga-tė-s ir añs-ga (be dėmens -d- su -g-).
Šaltinis:
Valeckienė 1979, 133
Antraštė:
andaĩ
Reikšmė:
neseniai
Straipsnelis:
andaĩ analizuojamas Valeckienės (Valeckienė 1979, 133) kaip añ-daĩ yra vertingas priedas prie tadà ir t.t. žodžių rinkinio. Gali būti, kad pamatas čia yra tas antras. Añ- cirkumfleksas yra informatyvus patvirtinti, kad čia turime d < *dh. Dėl jau nurodytų priežasčių, r. оногдá -g- čia neturi tiesioginio ryšio.
Šaltinis:
Hamp 1983a, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas