Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
žr. ankstas
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 146
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
Lie. anksti giminiškas pr. angstainai, angsteina ‘anksti rytą’, galbūt < *onkt-st-, < *onkt- šalia *nokt-, matomos lie. naktis, go. nahts, lo. noctis. Arba giminiškas skr. añjas ‘greitai, staiga’, go. anaks ‘iš karto’.
Šaltinis:
Buck 1949, 961
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
[Straipsnis apie go. hiri, aiþþau ‘breaking’]. Go. žodžiai huhrus ‘alkis’ ir uhtwo ‘ryto apyaušris, prieblanda’, kurie kartais laikomi susijusiais […], turi proto-go. */ū/ iš */un/ prieš /ħ/ (plg. go. huggrfan ‘alkti’ ir lie. ankstì).
Šaltinis:
Cercignani 1984, 336
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
Gr. ἀκτίς, - ῖνος f. ‘šviesos spindulys’ įeina į kai kurių tokio tipo žodžių kaip δελφίς, γλωχίς, ὠδίς seriją, kurie, atrodo, perteikia šių žodžių vedinius. Įprasta gretinti su skr. aktú-, kuris kartu reiškia ‘spindėjimas’ ir ‘naktis’. Dėl šio žodžio keliamų filologinių problemų žr. Renou veikalus. Taip pat primenama go. uhtwo (germ. *unxtwōn-) ‘apyaušris, aušra’ ir su kitu fonetizmu lie. ankstì. Žr. Frisk GEW su bibliografija.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 52
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
Pr. angstainai (ankstainai; adv.) 51₁₀ ‘rytą’, angsteina 51₇ ‘t. p.’ : lie. anksti ir go. ūhtwō ‘aušra’ ir kt., žr. Walde Pokorny II, 339 su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 175
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
Judėjimo reikšmė ir su šia sąvoka susijusios kitos sąvokos išreiškiamos ide. morfemos *nek̑- / *enk̑- įvairiomis modifikacijomis (*nāk-, *neik- : *nīk- : *nĭk-), kurios straipsnyje analizuojamos atskirai. Prie šios šaknies žodžių priskiriama ir sl. naglъ, kurio etimologija iki šiol kėlė ginčus. Žinant paplitusią ide. kalbose -k- : -g- kaitą, galima būtų galvoti [206], kad naglъ yra veiksmažodinis būdvardis, padarytas iš judėjimo reikšmę turinčios šaknies, panašiai kaip la. nàiks arba lo. pernix (be to, latvių k. dar yra ir naîgs). Iš dalies panašiu būdu, atrodo, galima būtų paaiškinti ir pr. angstainai ‘rytą’, lie. ankstì, añkstinti, ankstáinais (forma iš Kvėdarnos šnektos), kurie padaryti iš šaknies pirminio varianto *ə₂en-, o ne iš antrinio *ə₂n- [207].
Šaltinis:
Топоров 1960, 206–207
Antraštė:
ankstì
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose garsų junginys /nk/ Enchiridione užrašytas kaip ng.] […] 4. Pr. angstainai ‘morgens’, plg. lie. ankstì ‘früh’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas