Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
añsga
Reikšmė:
antai
Straipsnelis:
Kadangi deiktiniai žodžiai su -ga vartojami tik vakarinėse lietuvių šnektose, plg.: añsga ‘antai’, šìsga ‘štai’, tasga ‘štai’ Raudėnai [Būga RR I, 440], añsgatės ‘antai’ Alsėdžiai, Gargždai, Grušlaukis, Kretinga, galima daryti prielaidą, kad jų -sga yra kilęs iš -skaskatskatyk. Išnykus veiksmažodžiui skatyti(s), taska(t) ir kitų žodžių elementas -ka greičiausiai imtas interpretuoti kaip dalelytė, kurios -k- dėl to galėjo būti pakeistas -g- pagal formas su dalelytėmis -g(u), -g(i).
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas