Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ántinė
Reikšmė:
ančių tvartas
Straipsnelis:
Lie. ántinė ‘ančių tvartas’ (J. Šlapelio žodynas, žr. LKŽ I 161) – sudaiktavardėjęs būdvardis. Plg. baltiškus veldinius lie. ántis, pr. antis (ir senesnis la. *uotis > *uots). Tokiems -inė priesagos vediniams, matyt, įtakos turėjo slavų kalbos vietos pavadinimai su priesaga -(ь)na (r. конюшня ‘arklidė’, žr. Ambrazas 2000, 64).
Šaltinis:
Navickaitė-Klišauskienė 2007, 261, 266

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas