Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
árškus
Straipsnelis:
Į Simo Karaliūno aiškinamą lie. árškus (Blt XXIX (2), 1994, 166-171) galima pažiūrėti paprasčiau. Lie. árškus, nepaisant ar susidaręs iš *árž-šk-, ar *árž-k-, ar *árž-sk-, suponuotų *áržu- >< áiškus. Áržu- atitiktų indų árju-na-, gr. ἄργυ-φος, dar indų ṛjrá-, gr. ἀργός (ar pirminį *ἀργρός). Jų visų pamatinis dėmuo būtų ṛji- = ἀργι- (ir s. airių dūrinys Airig-dig ar jo variantas Airgdhigh ‘White house’, paminėtas Táin Bó Cuailnge). Remiantis het. ḫar-ki-is rekonstruojama *h₂(е)rǵ. Tai paremtų *áržu- iš lo. arguō ir argūtus kilmę (ši šaknis dar aptinkama indo-iranėnų, graikų, armėnų, italikų, keltų, tocharų ir anatolų kalbose, žr. IEW 64–65). Tai paaiškinа kiekybinius balsio pokyčius: pagal W. Winterio dėsnį, * lemia, kad iš *arǵ-ū- < *h₂еrǵ tegali atsirasti *áržu-. Pradinis laringalas nepailgina po jo einačio balsio.
Šaltinis:
Hamp 1997, 24
Antraštė:
arškùs
Reikšmė:
gašlus (lüstern, geil)
Straipsnelis:
žr. aržus
Šaltinis:
Blažek 2009, 42–43
Antraštė:
árškus
Reikšmė:
aiškus (jasný)
Straipsnelis:
Dažna aiškiai etimologizuojama ide. šaknis neturi atitikmenų slavų kalbose. Pvz., ide. **H₂erǵ- > *arǵ- ‘baltas’ > ‘sidabras’: s. i. árjuna- etc. […]; lie. árškus ‘aiškus (jasný)’, pvz., árškus rytas (LKŽ: 1, 312) <*arž-k- arba *arž-s/šk- (Karaliūnas 1994 [Baltistica 29(2)]; Hamp 1997 [Baltistica 32(1)]) etc. [ir kiti ide. kalbų pavyzdžiai, cituojami iš Pokorny IEW].
Šaltinis:
Blažek 2009, 48
Antraštė:
arškùs
Reikšmė:
lüstern, geil
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Blažek 2010a, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas