Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aržùs
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Otrębski 1951b, 295
Antraštė:
aržùs
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
lustful
Straipsnelis:
[Aptariamas J. Puhvelo straipsnis „Balto-Anatolian Lexical Isoglosses“, Investigationes Philologicae et comparativae: Gendenkschrift für Heinz Kronasser, ed. E. Neu, Wiesbaden: Harrassowitz, 1982, 179–185.] Lie. aržùs gali būti iš *horg̑h- > *(h)arž- arba iš *herg̑h- > *harg̑h- > *(h)arž-, plg. alb. herdhe ‘testicles’ < *harði- < *horg̑hi- (nulinis laipsnis yra nelauktinas). Bet kokiu atveju lie. er̃žilas vokalizmas yra aiškiai antrinis. u-kamienas bdv. aržùs gali būti naujadaras vietoj senojo tematinio būdvardžio (: s. isl. argr).
Šaltinis:
Hamp 1994a, 51
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
lüstern
Straipsnelis:
žr. išarža
Šaltinis:
Кретов 1994
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
gašlus (lüstern, geil)
Straipsnelis:
Dažnai gerai dokumentuotose ide. etimologijose būna praleidžiami slavų kalbų pavyzdžiai. Pvz., ide. **Horǵʰi- : *Hr̥ǵʰi- ‘testiculi’: Av. ərəzi; arm. pl. orji-kʿ, orji < *orǵʰiyos, mi-orji; het. arki-; gr. ὄρχις, ἀρχός; alb. herdhe < *orǵʰyā; s. air. uirgge < *orǵyā; s. isl. argr, ergi; lie. aržùs, eržùs, arškùs ‘gašlus (lüstern, geil)’, ìšarža ‘kastruotas gyvulys’, er̃žilas, dial. ar̃žilas ‘Hengst’, la. ḕrzelis [originale ḕrželis] ‘t. p.’; toch. B erkatstse […] (Pokorny 1959: 782; Adams, EIEC 507–508; Id. 1999: 94–95; Fraenkel 1962–1965: 123). […] Norėtųsi čia priskirti ir slavų sąvoką ‘oře (arklys?)’, paliudytą s. č., č. poet. oř, s. le. horz, s. r. orь, jei šie iš *orzjь. […] (plg. skolinius finougrų kalbose) […] Dar plg. sl. *kъn-orzъ, dėl kurio žr. Kretov 1994 [Linguistica Baltica 3], 202–203.
Šaltinis:
Blažek 2009, 42–43
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
libidinous
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–7
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
сладострастный, похотливый
Straipsnelis:
žr. išveržti
Šaltinis:
Топоров 1998-1999 (2000), 341-342
Antraštė:
aržùs
Reikšmė:
lüstern, geil
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Blažek 2010a, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas