Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau senojoje le. kalboje:] arud (p. 27) ‘aruodas svirne’: 1599 – lie. arúodas (Otrębski, JP 1931, XVI, 82).
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne s. v. arúodas pateiktus lo. arvum, arva bei gr. ἄρουρα reikėtų kitaip suprasti, žr. Machek V., Μνήμης χάριν (Gedenkschrift P. Kretschmer, Wien, 1956, 22t.). Dėl arúo- – manyčiau, kad tai kilę ne iš *arū-, o veikiau iš *arā- (kuris atsiranda po *arə-vr- redukcijos) [ə > a; tačiau *au̯r prieš redukuojasi į prabl. ā; ilgumas atsiradęs dėl nukritusių ir r]. Kalbant apie reikšmę reikėtų veikiau nurodyti v. air. arbor (*arə-vr̥) ‘javai, Getreide’, o ne lo. arvum, gr. ἄρουρα.
Šaltinis:
Machek 1959a, 164
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
Pr. arrien buvo bandoma arba susieti su šaknimi *ar- ‘arti’, plg. lo. are ‘arimas’ (Berneker E., Die preußische Sprache, Straßburg, 1896 s. v.; Būga RR II, 93–94 ir kt., plg. *arūs, kuris glūdi lie. arúodasžodžio pradžioje, šalia lo. arvum, arva ir t. t.), arba vesti iš go. *arin (tai neigė Bezzenberger KZ 1911, XLIV, 293 dėl semantikos ir Būga RR II, 93 dėl formalių dalykų).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 104–105
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ару́д ‘aruodas, miega’, žinomas iš tautosakos ir dažnai priskiriamas retiems dialektizmams. Senuosiuose raštuose aptinkama оруд, орудо ir pan., žr. Jablonskis LŽ 153. Dalis ТС I 25 ару́д nurodo esant vakarinėse rusų tarmėse; plg. Vilniaus krašto le. arud ((h)orud), žr. Otrembskis JP XVI 82, 84. Kildinamas iš lie. arúodas (plg. la. aukšt. aruõds ‘t. p.’) Karskis (Б 127 ir kitur), ME I 142, Blesė StB V 8, Fasmeris ЭСРЯ 90, Frenkelis LEW 18. Lie. arúodas ekspansyvumą rodo ir vok. trm. (rytpr.) Arrōde (Frišbyras PW I 32, ME I 142, Frenkelis LEW 18).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 47–48
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
Lie. arúodas, br., r. аруд, le. arud.
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 123
Antraštė:
arúodas
Straipsnelis:
žr. balandis
Šaltinis:
Seržants 2003, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas