Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtaras
Reikšmė:
dirvos galas, skersinės vagos dirvos gale
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ата́рыца ‘samdininko užsisėtas žemės sklypas (žemė, kurioje banda sėjama)’ (plg. ата́рица Nosovičius СБН 9). Dėl kirčiuoto šaknies -a- Karskis Б 127 neskiria prie br. ара́ць ‘árti’ darinių ir laiko lituanizmu, nurodydamas lie. ãtaras ‘dirvos galas, skersinės vagos dirvos gale’. Plg. Dalio ТС II 709 s. v. ота́ра su abejone pateiktą r. отарица (?) ‘atlyginimas natūra, samdininkui atseikėjami grūdai (?)’. Matyt, br. ата́рыца, r. ота́рица veikiau laikytini priesagos -ica vediniu iš br. ата́ра, r. (ir ukr.) ота́ра ‘(avių) banda, kaimenė’, atsiradusiu ne be lie. bandà ‘samdininko pasisėti javai ar linai, pasėlys; žemė, kurioje toks pasėlys sėjamas; seniau samdininkui natūra mokėta alga’ (plg. ir bandìniai ‘pinigai, gauti bandą pardavus’) : bandà ‘kaimenė’ įtakos. Tai rodo ne tik reikšmių sutapimas, bet ir ištisai paskolintas бонда (žr. s. v.), patvirtinantis būtąjį lie. bandà skvarbumą. [Dar žr. banda]
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas