Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aurè
Straipsnelis:
Het. awan (prieveiksmis, pabrėžiantis pridėjimo ar krypties sąvoką, suvokimą; užfiksuotas tik žodžių junginyje awan arha ‘šalin, nuo, tolyn, away, off’) siejasi su lie. aurè ‘antai, štai, ten’. Siejimas su duwan ‘čia, čionais (žr. s.v. nėra teiktinesnis nei pirmasis mūsų siūlomas. Het. duwan yra gr. δεῦρο ‘čionais’ atitikmuo (IEW 73–75); plg. s. pers. ava-, skr. dual. avóḥ, bažn. sl. ovŭ ‘tas, tai’). Mažiau tikėtinas yra dažnai teikiamas siūlymas het. awan sieti su priešdėliu we-, u- ‘į, link, kur link’ ir / ar su ved. áva, avár ‘žemyn, off’, la. au- ‘off’, lie. au- ‘šalin, tolyn, away’ (IEW 72–73).
Šaltinis:
Puhvel HED I, 245
Antraštė:
aurè
Reikšmė:
siehe da
Straipsnelis:
Pirmąją lie. aurè dalį au- E. Fraenkelis savo žodyne paaiškina teisingai, bet kalbant apie -rè nereikia pasigauti δεῦρο ir kitų svetimų žodžių, nes pakanka manyti čia esant sutrumpintą lie. regėti ‘sehen’ imperatyvo formą. Pastaroji sutrumpėjusi forma ( ‘siehe’) egzistuoja kaip savarankiškas žodis, žr. Fraenkel LEW 712. Lie. auriai ‘neseniai’ [345] turbūt yra nesisteminė lie. aurè (maždaug kaip vok. früher) aukštesniojo laipsnio forma, kilusi aurè vartojant reikšme ‘jetzt, eben jetzt’.
Šaltinis:
Machek 1961, 345–346
Antraštė:
aurè
Straipsnelis:
[Kalbama apie deiktikų ve, vei, va, vo darybos būdus:] 5) av(a), av(e) + reaure ‘antai, tenai’: aure DP 520, aurè (Kupiškis, Klaipėda) [Fraenkel LEW, rekonstravo „priesagą“ – re.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42
Antraštė:
aurè
Straipsnelis:
Fraenkel (1962–1965, 26) ir Stang (1966, 236, 414–415) sieja aurè ‘žiūrėk!’ su kamienu *Eu̯o-, žinomu iš sl. ovŭ ir s. iran. *ava-. Lyginant lie. aurè su in.-ir. *au̯rā́ ‘žemai; čia’ ir gr. δεῦρε ‘čia’ atkuriama imperatyvinė frazė *au-o̸ ré-h₁ ‘atsigręžk, žvalgykis’.
Šaltinis:
Dunkel 2009, 49–51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas