Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áuslenderis, aũslenderis
Straipsnelis:
Auslenderis zool. ‘karkvabalis (Melolontha)’ ir kiti variantai, paplitę apie Tauragę (žr. LKA I, 157, 84 žemėl.) bei apie Šilalę, Telšius turimos formos aũslinda, auslindà, auslìnda tikriausiai kilo iš vok. Linde ‘liepa’, plg. s. saksų linda, s. š. germ. lind (Kluge-Mitzka EWD, 441), Prūsijos Lenne ‘klevas’ (Frischbier F., Preussisches Wörterbuch, 1883, II 20) (nnnd dėl asimiliacijos, Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik, 1914, § 323), pridėjus vok. prielinksnį aus ‘iš’. Formos su -a galėtų būti atėjusios iš vok. dialektų su vokalizuotu -a vietoje -er, plg. raka ‘nutrūktgalvis; išdykėlis’, brôda ‘brolis’ (W. Mitzka, Ostpreussisches Niederdeutsch nördlich vom Ermland, 1919, § 61), mută ‘motina’, fată ‘tėvas’ (F. Wenzel, Studien zur Dialektgeographie den südlichen Oberlausitz und Nordböhn, 1919, § 10). Karkvabalis minėtose vietovėse vadinamas ‘liepiniu (kleviniu), iš liepos (klevo)’, nes jis minta šių medžių lapais. Aukščiau pateiktų formų nereikėtų sieti su ‘įlįsti į ausį’, plg. LKŽ I 505 šalia šio žodžio pateiktą sakinį: Vaikai, vakare saugokitės, kad auslindà į ausį neįlįstų (Užv).
Šaltinis:
Čepienė 1997, 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas