Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
žr. avižos
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
žr. vizga ‘tokia žolė’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 339
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
Lie. avižà, la. auza, s. pr. wyse, s. sl. ovьsъ, r. овёс, le. owies, lo. avēna, isp. avena, pranc. avoine.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 455
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
Lo. avēna, it. avéna, isp. avena, part. aveia, pranc. avoine, rum. ovăz, mold. овэс, s. sl. ovьsъ, r. овес, br. авёс, ukr. ovec, bulg. ovec, s.-kr. obac [175], slov. obec č. oves, slov. oves, le. owies, luž. a. vovs, luž. ž. novs, pol. vüvås, vüjås, lie. avižà, la. auza. Lotynų, slavų ir baltų avižos pavadinimai yra tos pačios šaknies. H. Pederseno nuomone, lo. avēna < *avig̑ā- < αἰγίλωψ < *αϝιγιλωψ ‘tokia laukinė žolė’. Augalų pavadinimams dažnai pridedama priesaga -no- (-sno-, -sn̥no). Vadinasi – *avig-snā. Iš tokios prolytės atsiradusi *avīna, vėliau priesaga -īnā buvo pakeista -ēnā. Priesagų pasikeitimui, Pederseno nuomone, įtakos galėjo turėti žodis avēre ‘būti sveikam’ [176]. F. Spechtas nuomonę, jog avēna < *avīna pagal arēma griežtai atmeta. Lo. avēna kildina iš *avēs-na. Nesutinka ir baltų bei slavų avižos pavadinimo konsonantizmas: lie. avižà < *avig̑ā. Lie. ž < g̑ sl. kalbose turėtų atliepti z, bet visur yra s. Lie. trm. tik šis avižos pavadinimas ir sutinkamas. [176]. La. auza sinkopės keliu atsiradusi iš *aviza (plg. aunsavins (avens), lie. ãvinas, s. pr. awins, s. sl. ovьnъ) [177]. S. pr. kalboje – wisge, wyse, -wisse, -wesen, -weyszen. Kilmę aiškinti sunku. Galbūt tai tos pačios šaknies žodis kaip ir lie. avižà, tik čia nukritęs pirmasis balsis. taip pat siejama su lie. vizga ‘tokia žolė’. [178] Lie. k. daug augalų bei gyvūnų pavadinimų, kilusių iš avižos pavadinimo: avìžė ‘Phlox puniculata; tokia darželio gėlė’, avižė̃lė ‘Dianthus cartusianorum; gvazdikas’, avižìnė ‘starta’, avìžis ‘kremblys panašus į ūmėdę’, avìžius ‘laumės žirgas’, avìžlius ‘karkvabalis’, avižuolė ‘pašarinė žolė’, avìždirsė, avižgrybė ‘toks kremblys’. [177]
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958b, 175–177
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
[Remiantis kalbotyros duomenimis, kuriuos papildo materialinės kultūros istorija, nustatomi tokie prasl. augintų javų pavadinimai:] Prasl. formos ovьsь ovьsa tęsiniai: le. owies owsa, trm. ovs, polab. vijăs : viv́ăs, luž. ž. hows-sa, luž. a. wows-sa, č. oves ovsa, slovk. ovos ovsa, trm. oves ovsa, slov. óves óvsa, s.-kr. òvas óvsa, čakav. ovas ovsa, bažn. sl. ovьsъ, maked. oves, s. r. ovьsъ [264], r. ov́ós ovsá, ukr. ovés vivsá ‘avižos’, br. av́ós aŭsá ‘t. p.’. Prasl. ovьsъ < ide. *au̯ig̑ + pries. -sъ (plg. Sławski SłPr II, 31). Trautmannas (BSW 21) šį sl. žodį kildina iš *au̯ig̑-so-. Pirminiu *au̯ig̑- remiasi bl. formos: lie. avižà f., ãvižos pl., la. àuza: pl. àuzas ‘avižos’. Čia galbūt priskirtina lo. avēna (≤ *au̯ig̑-snā?) ‘tokia žolė, avižos’.
Šaltinis:
Sędzik 1977, 264–265
Antraštė:
avižà
Reikšmė:
Haferkorn
Straipsnelis:
Išskirtiniai europinio-indoeuropietiškojo sluoksnio baltų(-slavų) lotynų kalbų leksiniai sutapimai (abejotinas ar klaidingas paraleles palieku nuošalyje): lo. avēna ‘avižos’ iš *avesnā : lie. avižà ‘Haferkorn’, s. sl. ovĭsĭ ‘avižos’.
Šaltinis:
Pisani 1968, 14
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaro pamatas yra šaknis be žinomų ide. atitikmenų (dauguma turėtų būti substratiniai ar keliaujantys žodžiai). *awig̑(ʰ)- ‘Hafer’: *awig̑(ʰ)-eh₂ (lie. avižà, pl. ãvižos ‘Hafer’, la. àuza, pl. àuzas ‘id.’, s. sl. ovьsъ ‘id.’), *awig̑(ʰ)-s-neh₂ ar pan. (lo. avēna ‘Hafer, Grasart’).
Šaltinis:
Oettinger 2004, 189
Antraštė:
avižà
Reikšmė:
стебель, метелка овса; овсяное зернышко
Straipsnelis:
Baltų kalbose kolektyvinei reikšmei išreikšti, dažnai apskritai javams pavadinti vartojama daugiskaitinė forma, vienaskaitinė vartojama krūmui, augalui, vienetui pavadinti: naudojamos daugiskaitos formos: avižà (vns.) ‘стебель, метелка овса’, ãvižos (dgs.) ‘овес’, la. auzas (dgs.) ‘овес’, àuza (vns.)
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 47
Antraštė:
avižà
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose suponuojamas žodžio pradžios balsio iškritimas.] […] pr. wyse EV 262 ‘Hafer’ iš *aviz- : lie. avižà, sl. ovьsь […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas