Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avìs
Reikšmė:
Schaf
Straipsnelis:
žr. avietė
Šaltinis:
Machek 1961, 346
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
S. ang. ewe ‘avis’ gretintina su s. i. ávis, gr. ὄις, lo. ovis, lie. avìs (kirtis veikiausiai antrinis) < ide. óu̯is ‘avis’. Pragerm. lytimi laikytina *awīz (ne *awī, nes pastaroji negali būti s.v.a. au prolytė), kuri dėsningai virsta s. ang. ewe, s. fr. ey, ags.ewi bei go. awi- (plg. go. awistr. ‘avidė’). S. ang. kalboje pragerm. *awīz > *ewi > ewe.
Šaltinis:
Bammesberger 1969, 51
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Gr. ὄις, gen. ὄϊος, nom. pl. ὄιες f., m. ‘avis, avinas’ […]. Senas avies pavadinimas, kurį randame daugelyje ide. kalbų: skr. áviḥ, ávyaḥ tiksliai atliepia ὄ(ϝ)ις, ὄ(ϝ)ιος (tačiau būdv. οἴεος ir skr. avy-aya- turėjo atsirasti iš paralelinės darybos), dar plg. lo. ovis, s. air. oi, germanų kalbose, pvz., s.v.a. ouwi, ags. ēowu, ang. ewe (iš *awi), go. awi-str ‘avidė’; baltų kalbose lie. avìs. Slavai turi išvestines formas ovĭca ‘avis’, m. atitinkamai avĭnŭ. Luviai turi ḫawi-, bet het. ḫawa-, plg. Laroche, Dictionaire langue louvite, 44–45.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 787
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Het. haui- ‘avis’ [279] yra ide. veldinys (skr. ávi-, gr. ὄϊς, lo. ovis, s. air. ōi, s.v.a. ouwi, lie. avìs, s. bažn. sl. ovĭ-ca [IEW, 784]), kilęs iš *A₂ʷéwi- ar H₁ówi- (plg. dar arm. hoviw ‘piemuo’ < *H₁owi-pā-, gal čia yra išlikęs laringalo pėdsakas).
Šaltinis:
Puhvel HED, 279–280
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Skr. áviḥ, gr. ὄϊς, lo. ovis, s.v.a. ou, s. isl. áer, go. awistr ‘avidė’, aweþi ‘avių banda’, arm. hoviw (< *ou̯ipa-) ‘avių piemuo’, air. ói ‘avis’, kimr. ewig, r. овца, lie. avìs. Pirminė ide. *ou̯is reikšmė sunkiai išaiškinama. Mėginama sieti su ide. šaknimi *eu̯ ‘rengti, vilkti, auti’, taigi pirminė reikšmė būtų ‘gyvulys, turintis drabužį (kailį)’ ar ‘gyvulys, teikiantis drabužį (kailį)’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 113
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų–slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų–slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Lie. avìs, la. avs; pr. aw-ins = lie. ãvinas (= s. sl. ovьnъ) iš ide. *ou̯i-, plg. lo. ovis, gr. ος, s. i. áviḥ.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 227
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen… 1983]. Pagrįstai archajiškais laikomi ir tie baltų i-kamieniai vardažodžiai, kurie turi visiškus atitikmenis (i-kamienius!) kitose ide. kalbose, pvz., kirmìs, šlaunìs, avìs, mirtìs.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
S. air. m. ‘avinas’. Taip pat rašoma ir ai. Senas žodis, išsaugotas poezijoje ir dažnai įstatymuose. Vedinys oegaire ‘piemuo’. Tai ide. žodis, kurį randame: skr. áviḥ m., f., gr. ὄις m., f., lo. ouis m., f., umb. uve ‘ouem’, s. isl. aer f. ‘avis’, s.v.a. ouwri f. ‘idem’, ang. ewe, go. awi-str ‘avidė’, lie. avìs, s. sl. ovĭ-ca ‘avis’.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, o-14
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Taigi, jei toch. B žodyje *yākwe yra dalis, turinti ‘gaurų, vilnos’ idėją (žr. aukščiau, §4), ‘avies, ožkos’ sąvokos turėtų būti ieškoma dalyje y-: čia susiduriame su gerai žinomo ide. daiktavardžio *ou̯i- ‘avinas, avis’, skr. ávi-, lo. ovis, gr. ὄϊς, lie. avìs, luvių ḫau̯i- ir t. t. pėdsaku. Tik toch. B y- slypi apofoninė *ou̯i- forma *u̯i-, kurios ryšys su *ou̯i- yra toks pat, kaip tas, kuris egzistuoja tarp žodžio, reiškiančio ‘paukštis’, formų *au̯i- ir *u̯i-: plg. lo. avis, arm. haw ir skr. ví- (greta vé-), av. vīs. Toch. B *u̯i̯- < *u̯i- prieš *-ōqᵘ̯om (žr. aukščiau, §4 reguliariai išvirto į y-; plg. Van Windekens, Tokh. I, 95. Aišku, jog remiantis toch. B y- < *u̯i̯ < *u̯i-*ou̯i- interpretacija, toch. B žodis *yākwe, pl. yākwa turėtų būti verčiamas ‘avies vilna’.
Šaltinis:
Windekens 1978b, 350
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
(Autorius kalba apie procesus, suformavusius sen. armėnų fonetinę sistemą. Sen. armėnų kalboje vyko ilgųjų balsių siaurėjimo procesas. Vietoje ilgųjų balsių opozicijos trumpiesiems atsiranda aukštesniojo pakilimo balsių opozicija viduriniojo pakilimo balsiams: *e : > e : i; *o : > o : u). *o > o: *(H)ou̯i- > *hovi- ‘avis’ [plg. s. i. aviḥ, gr. ὄϝις (ὄις), lo. ovis, lie. avis, s. sl. овьца.
Šaltinis:
Джаукян 1982, 36
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
seniausias slavų kalbų modelis struktūriniame lygmenyje yra antrinis (производный), palyginti su baltų kalbų modeliu. Žodžių darybos sferoje ši ypatybė reiškiasi tuo, kad daugeliu atvejų lietuvių (resp. baltų) kalba turi išlaikiusi pirminį kamieną, o tuo tarpu slavai turi tik priesagines tų žodžių formas. Pvz.: lie. avìs – s. sl. овь-ца, lie. lóva ‘кровать’ – bulg. лáвица ‘скамья’[…] […] Slavų pavyzdžiuose – visur mažybinė priesaga *-k-.
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 16
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Ide. *ou̯is ‘avis’ priklauso patiems seniausiems žodžiams ir yra plačiai paplitęs, plg. gr. ὄϝις, s. i. áviḥ, lo. ovis, lie. avìs, la. avs, aita, avita, air. ói, kimr. ewig, go. aweþi ‘avių banda’, s.v.a. ou ‘avis’ ir kt. Vertas dėmesio yra aiškinimas, kad *оu̯is ‘avis’ : *eu̯- ‘apvilktas’. Ide. *ou̯is gali būti suprastas kaip darinys iš veiksmažodžio, reiškęs gyvulius pagal jų tankų plauką, kuris iš tiesų sudaro kažko apvilkto ant viršaus įspūdį.
Šaltinis:
Трубачев 1960a, 70
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
Lie. avìs, la. avs, lo. ovis, s. i. ávis.
Šaltinis:
Rosinas 1998, 283
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
[Apžvelgiami prūsistiniai K. O. Falko rankraščiai.] Pr. Awse (AprPN 15) ir Awes laikomi germanizuotais tikriniais žodžiais. Plg. lie. avìs.
Šaltinis:
Stundžia 1996, 97
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
žr. sūnus
Šaltinis:
Савченко 1972, 150–151
Antraštė:
avìs
Reikšmė:
sheep
Straipsnelis:
Ide. kalbose žodis reikšme ‘sheep’ atspindimas 11 ide. kalbų šeimų, pvz. lo. ovis, lie. avìs ‘sheep’. Esama stiprių nesutarimų dėl jos praformos su pradžios laringalu rekonstravimo.
Šaltinis:
Cohen, Hyllested 2012, 65.
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito i kamieno baritonai.] S. i. ávi- < *H₃eu-i-. Rekonstruoti žodžio pradžios *H₃e-, o ne *Ho- verčia h- formoje arm. hoviw (Kortlandt 1983). Baritonezę patvirtina lie. avìs, Daukšos tekstuose paliudytas baritoninėmis formomis (žr. Illič-Svityč). Gr. ὄϊς nerodo pirminio ide. kirčiavimo, nes graikų kalboje i kamieno žodžiai visi baritoniniai.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 29
Antraštė:
avìs
Straipsnelis:
žr. naktis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 2, 14, 25, 35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas