Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baisùs
Straipsnelis:
S. sl. БѢСЪ taip pat neturi slaviškos etimologijos, bet lie. baisùs ‘страшный, ужасный’, baisà ‘страх’, baĩdas ‘пугало, страшилище’ ir kt. giminiški žodžiu daro žodį БѢСЪ etimologiškai „skaidrų“.
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 18
Antraštė:
baisùs
Straipsnelis:
*báisas [´ žymi ne akūtą, o tik kirtį, plg. 181] ‘furchterregend’ lytyje lie. baisùs (2 > 4) : ide. *bʰói̯-so-ss-kamieno *bʰéi̯h-(o)s, šaknis ved. bhī́- ‘baimė’, žr. 5.1.3 [183] 5.1.3: *bʰói̯sos ‘baimę keliantis’ lytyje proto-b.-sl. *báisas, lie. (su produktyviu u-kamieno) baisùs, Daukšos dar baĩsus (Skardžius 1943: 142). Vedinys iš s-kamieno * bʰéi̯h-(o)s, D. sg. *bʰih-és-ei̯, Instr. sg. *bʰih-s-óh₁, plg. ved. bhiyas-, bhīṣ- (Mayrhofer EWA II, 472). Pamatinė struktūra // bʰO̯ei̯h-es-é’-z //.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183, 203
Antraštė:
baisùs
Straipsnelis:
Lie. baisùs, baisà (sl. bė́sъ) gali būti iš pailgintosios bazės, kurią matome lie. bai-d-ýti.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 8–9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas