Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bal̃nas
Straipsnelis:
Pr. balgnan ‘balnas’ artimiausias atitikmuo – lie. bal̃nas. S. lie. balgnas laikomas skoliniu iš prūsų k. (žr. Bezzenberger, Beiträge zur Geschichte der litausichen Sprache, Göttingen, 1877, 275), balgnuoti ‘balnoti’, žr. Falkenhahn, Der Übersetzerder litauischen Bibel Jahannes Bretke und seine Helfer, 1941, 203; prie jų priskiriami la. balgzds, balksts ir kt. Siejant su *bal(g)n- ir *balž- plg. lie. balnas ir balžiẽnas, la. bàlziêns, bàlsts, pratęsiančius ide. *bhelg’h-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 185–186
Antraštė:
bálnas
Reikšmė:
galvijas balta nugara
Straipsnelis:
Rumun. leksema bălan ‘neryškios geltonos spalvos, šviesus, šviesiai pilkas (apie galvijus, ypač arklį)’ remiasi šaknimi, kurią ide. kalbose galbūt galima laikyti substratine, plg. dar, be bulg. балан ‘šviesiai pilkas jautis, buivolas’, lie. bálnas. Kažin ar teisūs Bulgarų etimologinio žodyno (БЕР I 28) autoriai minėtą šaknį laikydami vien tik paprasta sl. *bělъ atmaina.
Šaltinis:
Одинцов 1971 (1973), 204
Antraštė:
bal̃nas
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Pr. balgnan E441 ‘satel, saddle’ paprastai yra siejamas su lie. bal̃nas ‘id.’. Galūnė -an atspindi etimologinę acc. sg. galūnę. S. lie. balgnas (Bretkūnas), ko gero, yra paskolintas iš pr. balgnan (pvz., Mažiulis PKEŽ 1, 130).
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 273
Antraštė:
bálnas
Reikšmė:
baltas, balta
Straipsnelis:
žr. aštras
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas