Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
Lie. bárti(s), la. bar̃t, giminiški s. sl. borti ‘imtis, galynėtis’, le. dial. bruć się ‘t. p.’, r. бороть ‘grumtis, versti žemėn’; s. isl. berja ‘mušti’, s. v. a. berjan ‘mušti’; su kitu vokalizmu: lo. feriō, ferīre ‘laikyti, mušti’.
Šaltinis:
SłPr I, 331
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
Lyties lie. bárti konkuruojantys esamojo laiko kamienai barù / bariù (la. baŗu, sl. *borjǫ́) gali būti įkūnyti lytyse lo. forāre (spėjama, kad 3 sg. lytis forat yra kilusi tiesiai iš *bʰorə-ti) ir germ. *bar-ja ‘mušti’ […] Pamatinį veiksmažodį netiesiogiai rodytų alb. tosk. brëj, geg. brêj ‘kamuoti, barti’, nazalinis prezensas *bran-i iš *bʰr̥-n-h-e/o-, o čia priklausantį šakninį aoristą gali atspindėti lo. ferīre.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 228
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
S. air. barae f., nosinis kamienas ‘pyktis, įniršis’. Valai taip pat turi žodį bar m. ‘pyktis, įniršis’, su išvestiniu baran m. ‘įniršis, aistra’, RC XXXVIII 152. Galbūt čia taip pat reikia pridurti galų genties pavadinimą Ambibarii. Galima kildinti iš tos pačios šaknies *bher- ‘belsti, tašyti’, kaip ir bern, kuriai taip pat priskiriama lie. bárti ir s. sl. brati ‘kautis’. Pokorny 134. [Taip pat buvo pasiūlyta šį žodį susieti su šakn. *gʷēr-H- ‘sunkus’: barae, barann < *barHen-s, *barHn- < *gʷrHen, *gʷrHn-, E. Hamp ZCPh XXXVI 10].
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b17
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
Tyrinėdamas bendrojoje slavų kalboje išnykusių pirmosios serijos veiksmažodžių atematinių kamienų pėdsakus, Mejė (Meillet) atrado tokių formų liekanų ištisoje veiksmažodžių grupėje. Tokie veiksmažodžiai (sl. *sopǫ, *pojǫ, *gǫdǫ) reiškė ilgiau trunkančių ritminių garsų darymą. Stangas nurodė, kad pagal reikšmę jie gali būti priskirti prie tos pačios grupės iteratyvinių-intensyviųjų veiksmažodžių kaip ir sl. БОРѬ, r. бороть (Mejė [...]; Stang 1942, 41–43, 103). Pastarąjį slavų veiksmažodį atitinka s. lie. atematinis veiksmažodis bárti, užfiksuotas Bretkūno (1 a. barmi, 3a. bart) ir kitų autorių (Bezzenberger 1877, 198; Specht, Archivum Pilologicum 1935, 83; Sabaliauskas Atematiniai lietuvių kalbos veiksmažodžiai, Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai, 1957, 106; Kazlauskas 1968, 307; Stang 1962, 164; 1966, 312, 333, 337). La. bãrt patvirtina veiksmažodžio priklausymą baritoniniam tipui ryt. baltų kalbose, bet tai pagal V. M. Iljičių-Svityčių galėtų būti inovacija, remiantis kirčiu lie. barnìs, barniẽs, barnį (Daukša „Postilla“, 129, 285), žr. Skardžius 1935; 1943, 221, 567–568; plg. s.-kr. brȃn, slov. brȃn (tolesni gretinimai Bezlaj Etimološki slovar slovenskega jazyka, 1976, 1, 38), dėl akcentuacijos r. bažn. sl. бра́немъ (XVII a.): Stang 1957, 89.
Šaltinis:
Иванов 1981, 103
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
žr. žeberklas
Šaltinis:
Urbutis 1967, 94
Antraštė:
bárti
Reikšmė:
koneveikti, uiti, priekaištauti
Straipsnelis:
Jau niekas neabejoja šaknies bar-, esančios žodyje bárti, sąsaja su ide. *bher- ‘aštriu įrankiu doroti’. Taip pat neabejojama dėl šaknies ber-, esančios žodžiuose že-bér-klas / žu-bér-klas ‘įrankis žuvims durti, smaigyti’, bér-klauti ‘mėsinėti, skrosti, darinėti, doroti’
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 299–300
Antraštė:
bárti
Straipsnelis:
[Šalia šakninių daiktavardžių tipų su abliautu e/ ir e/o reikia rekonstruoti trečią, ‘makrostatinį’ tipą su abliautu /e/, pvz.:] *bʰērH- > arm. bir ‘Stock, Stange’ (sudurtiniuose žodžiuose getn-a-bir, erkr-a-bir, hoł-a-bir ‘Boden, Erde, Land durchwühlend’, Av. tiži-bārəm V.14,7 ‘(Keil) scharf schneidend’), kilęs iš šaknies *bʰerH-, plg. lie. bárti.
Šaltinis:
Tremblay 2011, 577
Antraštė:
bárti
Reikšmė:
to abuse, scold
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos deverbatyvinių -- veiksmažodžių semantika, kuriems būtų būdingas ‘atelinis judėjimas’. Pvz.:] lo. forāre ‘to bore (through), pierce’ o-laipsnis negali būti antrinis, bet turi būti paimtas iš formos su paveldėtuoju o-laipsniu, plg. lie. bárti ‘to abuse, scold’, s. sl. brati (sę), borjǫ ‘to fight’, atsiradęs iš o-laipsnio prezenso *bʰorH-. Lo. forāre galėtų būti aje-darinys iš *for-.
Šaltinis:
de Vaan 2012, 323
Antraštė:
bárti
Reikšmė:
frapper
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Neretai yra atematinis o-laipsnio prezensas šalia i̯e/o-prezenso, pvz., lie. barù ‘frapper’ (< *bʰórH-e/o- : s. sl. bor-jǫ ‘combattre’, inf. brati (< sl. bór-tēi), plg. lie. bárti.
Šaltinis:
Garnier 2010, 384

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas