Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bartìs
Reikšmė:
senas išpuvęs, kiauras medis (pušis, eglė); drevė
Straipsnelis:
Lie. bartìs < br. борць ‘drevė, kurioje spiečiasi bitės’, plg. s. sl. br̥tь ‘drevė, skylė medyje, kur gyvena bitės’, le. barć ‘t. p.’ ir t. t. Atliepinių kitose ide. kalbose trūksta. Kildinama iš ide. *bher- ‘gręžti’ (priesagos -tь vediniai), dar plg. v. bohren ‘gręžti’ (s. v. a. borōn, lo. forō ‘t. p.’, forāmen ‘skylė’, gr. φάρω ‘susmulkinti’, čia dar galima priskirti ir lie. bùrtai.
Šaltinis:
SłPr I, 423

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas