Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baũkti
Reikšmė:
riaumoti, staugti
Straipsnelis:
le. buczeć, č. bučeti ‘riaumoti, staugti’, s. č. búkati, s.-kr. bûčem, bukati ‘riaumoti, staugti’ ir búčim, búčati ‘šniokšti’ (apie jūrą). Bendratis -ě- arba -ă- neretai vartojama toje pačioje kalboje. Atitikmuo yra lie. veiksmažodis baũkti, baũkia ‘riaumoja, staugia’ : bũkas ‘Botaurus stellaris’. Baltų ir slavų veiksmažodinė šaknis *bou-, -k- yra išplėtimo elementas. Tai matyti palyginus lie. baũkti su baũbti, kuris nuo baũkti skiriasi tuo, kad neturi -k-, bet turi šaknies reduplikacijos elementą -b-. Slavų žodžiuose *bu-k-ěti ir *bu-k-ati (u < ou) bei lie. *bau-k-ti yra -k-, kuris vartojamas onomatopėjiniams veiksmažodžiams sudaryti.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
baũkti
Straipsnelis:
Lie. baũkti : bū́kauti, la. baũkš(ķ)êt ‘triukšmauti, šūkauti’, būkš(ķ)êt : bũkstêt ‘gausti, baubti’ kartu su skr. bukhati ‘melagė, plepė’, gr. βύκτης ‘staugiantis’ – atliepiniai šalia sl. *bukati (: bučati) ‘urgzti, zyzti’: slov. búkati ‘žviegti’, le. bukać ‘rėkti’, r. dial. бу́кать ‘gausti, baubti’.
Šaltinis:
SłPr I, 443–444

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas