Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
Pr. bhe ‘be’ tiksliai atitinka lie. ‘be’, la. dial. be. Kiti giminiški pavyzdžiai susiję su ide. *b(h)eg’h ‘iš išorės’, ‘be’: la. bez, kuriame -z- tikriausiai antrinis (Эндзелин Лат. предл. 1905, I, 61–65); sl. bez, s. i. bahíḥ ‘iš išorės’ (< bahír), v. persų bē-rūn ir pan. Neskaitant keleto abejotinų atvejų, ide. *b(h)e(g’h) atitikmenys yra žinomi tik baltų-slavų ir indo-iranėnų arealuose.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 217–218
Antraštė:
be
Straipsnelis:
II bhe (be) 35₁₃ (su acc.) ‘be’ : lie. be, s. sl. БЕЗ, skr. bahiḥ ‘anapus, už’ ir kt. Žr. Walde Pokorny II, 137.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 187
Antraštė:
Reikšmė:
ir
Straipsnelis:
Het. -pe (-be) etimologija nėra aiški. Dėl formos ir reikšmės tikėtiniausias pe ryšys su prūsų bhe ‘ir’, lie. ‘ir’ [103 … 104–110] Prabaltiška galima laikyti tendenciją kopuliatyvinei funkcijai taikyti be, plg. pr. bhe ‘ir’, lie. ‘ir’, bèĩ, bet ‘ir, bet’, la. bet ‘bet’. Endzelīns [Baltų kalbų garsai ir formos, V., 1957, 228] čia įžiūri kaitą, paralelią su lo. et ‘ir’ ≤ ‘dar’; reikšmė ‘dar’ yra patvirtinta remiantis lietuvių kalba. Panašiai kito ir pr. bha ‘ir’, plg. lie. ‘taip, ja, freilich’, žinoma’, la. nu-ba ‘eben jetzt’, ta-ba ‘eben dendelbe’, slavų bo, anksčiau patvirtinamoji-sustiprinamoji dalelytė.
Šaltinis:
Bednarczuk 1960, 103–111
Antraštė:
Straipsnelis:
Pr. bhe ‘ir’ tikslus atitikmuo – lie. ‘ir’, plg. dar bė̃, , bès ir t. t. kaip klausiamąsias dalelytes, kurioms atitikmenų, matyt, yra ir prūsų kalboje. Iš kitų paralelių dar nurodoma lie. ir la. bet su priešinga reikšme, taip pat lie. bèt ‘dar’ (su reikšmių evoliucijos analogišku pakitimu lo. et ‘ir’ < ‘dar’, žr. Endzelīns Baltu valodu skaņas un formas, 1948, 252).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 214–217
Antraštė:
bė̃
Reikšmė:
klausiamoji dalelytė
Straipsnelis:
žr. be
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 214–217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas