Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
beñdras
Reikšmė:
draugas, Genosse, bendražygis
Straipsnelis:
Pragerm. BEND-A ‘surišti, sujungti, sukaustyti’ (germ. bend-a-, tr. ‘t. p.’: go. bindan ‘surišti, sujungti’, s. šiaur. vak. binda ‘t. p.’, s. ang. bindan ‘t. p.’, [102] s. fryz. ‘binda’, s. v. a. bintan, v. v. a., n. v. a. binden), be jokios abejonės, pamatuota bendra indoeuropietiška šaknimi [103] bhendh- ‘surišti, sujungti’, kuria remiasi tik vienintelis s. i. (galbūt ir gr.) kalbos veiksmažodis, plg. lo. offendix, -icis ‘mazgas ar juostelė, kaspinas, kuriuo parišamas šventiko galvos apdangalas’, v. air. buinne ‘apvadas, apkraštys, apyrankė, dirželis’, lie. beñdras ‘draugas, Genosse, bendražygis’ (tokia reikšmė susiformuoja ir s. i. bei gr. kalbose), gr. πεῖσμα ‘laivo virvė, lynas, trosas; lynas, virvė’, s. i. badhnāti ‘suriša, sujungia’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 102–104
Antraštė:
beñdras
Reikšmė:
draugas; visiems priklausantis
Straipsnelis:
Lietuviai išlaikė analogišką reikšme sl. svoboda žodį bendróvė ‘giminė, namiškiai’, beñdras ‘draugas; visiems priklausantis’ – iš nežinomos slavams šaknies ide. *bhendh- ‘rišti, raišioti’, čia ir gr. πενθερός, s. i. bándhuṣ ‘ryšys, giminystė’.
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 172
Antraštė:
beñdras
Reikšmė:
dalyvis, draugas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbų raidoje.] Draugas. ²⁰Paveldėtas ‘draugo, brolio’ pavadinimas yra lie. beñdras ‘dalyvis, draugas’ (plg. adj. beñdras ir la. biedrs ‘draugijos narys’, [231 kurie yra būdvardiniai priesagos -ro- vediniai iš šaknies, randamos s. i. badh-nā́-ti ‘(su)riša’, go. bindan ‘(su)rišti’. Plg. gr. πενθερός ‘uošvis’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 231–232
Antraštė:
beñdras
Reikšmė:
bedrininkas, draugas
Straipsnelis:
Toch. AB pānto (B – m.) ‘parama, pagalba; draugas’ su formomis: B acc. sg. pāntai, nom. pl. pantañ, perl. pl. pantaintsa. Šis žodis yra giminiškas su skr. bándhu- ‘ryšys, sąsaja, susivienijimas, giminystė; giminaitis, sąjungininkas, dalininkas, draugas’, lie. beñdras ‘bedrininkas, draugas’, gr. πενθερός ‘uošvis’, alb. besë ‘susitarimas, pasitikėjimas, paliaubos’, kurie visi susiję su ide. *bhendh- ‘sujungti’ (skr. bandhnā́ti, go. bindan etc.). Toch. pānto kilo iš ide. *bhōndhō(n): dėl B pānto galūnės, plg. Van Windekens, Orbis 1964, XIII, 281 t. Kadangi A dialekte *-o(n) turėjo nukristi, tai A pānto reikia nagrinėti kaip skolinį iš B dialekto. Dėl šios interpretacijos, plg. Van Windekens, Orbis 1965, XIV, 502.
Šaltinis:
Windekens 1976, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas