Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bičiùlis
Reikšmė:
draugas
Straipsnelis:
Lie. bičiuliauti ‘kartu bites laikyti’ […] [20]. Šiandieninėje lie. kalboje ir br. kalboje žodžiai reiškia ‘draugą’: lie. bičiulis, br. cя́бар. Tai įtikinamai parodo, kaip specialaus žodyno elementai gali pereiti į bendrinės kalbos vartoseną.
Šaltinis:
Eckert 1989, 20–21
Antraštė:
bičiùlis
Reikšmė:
ištikimas draugas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Draugas. [20 išn.: Kartu verta pažymėti įdomų lie. naujadarą bičiùlis ‘ištikimas draugas’, kuris yra priesagos -ulis vedinys iš bičius ‘bitininkas’, o pastarasis iš bìtė (plg. šiek tiek kitaip sudarytą sl. bьčela (≤*bi-k-), le. pszczola). Iš pradžių bičiùlisreiškė ‘tas, kuris su kitu asmeniu turi bites’.]
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 232
Antraštė:
bičiùlis
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. biczol ‘wspólnik w pszczelarstwie’ yra skolinys iš lie. bičiùlis.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas