Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
biaurùs, biaũrus
Straipsnelis:
Prie žodžių (bura ir bьrnije), kurie E. Fraenkelio žodyne laikomi giminiški su lie. biaũrùs, la. bl’aurs ‘labai piktas, įnirtingas, baisus, blogas’, priskiriu ir gr. φλαυρóς ‘blogas, mažas, bjaurus’. Gr. kalbos žodžiui artimiausias yra la. bl’aurs, kurio priebalsis l, tai dažnai atsitinka la. kalboje, siekiant ekspresyvumo yra suminkštintas. Lie. žodis, kadaise turbūt *bliaurus, čia turime tokį pat priebalsio suminkštėjimą, yra netekęs savo l dėl tolimosios asimiliacijos lr < ø – r; panašiai gr. φαυλóς ‘t. p.’ iš φλαυρóς. [5 išn.: Be to, norėčiau skirti sl. bridъkъ ‘bjaurus, šlykštus’ (atskirkime nuo bridъkъ ‘scharf, aštrus (apie kardą)’, ‘kartus (apie gėrimą)’); bridъ (turbūt ukamieno kaip ir biaurus) gal kilęs iš *bl’urъ (kur r galėtų būti pakeistas d; dėl d/r žr. Johannes Friedrich, Archiv orientální 1953, XXI, 135); pagaliau bŕudъ-kъ išoriškai sutampa su bridъkъ ‘scharf, bitten, aštrus, kartus’].
Šaltinis:
Machek 1961, 351

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas